Антикорупційна програма

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник МРЦ «Південний Буг»

                                                                                                                                         МВС України

                                                                                                  __________ О.І. Мудрий

30 березня  2017 року 

               

 

 

 АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

МРЦ «Південний Буг» МВС України

          Цією Антикорупційною програмою МРЦ «Південний Буг» МВС України  проголошує, що її працівники, посадові особи, начальник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям.

 

І. Загальні положення

1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності МРЦ «Південний Буг» МВС України.

2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.

4. Антикорупційну програму затверджує начальник МРЦ «Південний Буг» МВС України після її обговорення з працівниками і посадовими особами Центру.

5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб МРЦ «Південний Буг» МВС України, а також для її ділових партнерів.

 

ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками МРЦ «Південний Буг» МВС України, включаючи посадових осіб усіх рівнів, начальника, а також для усіх суб’єктів господарської діяльності, над якими вона здійснює контроль.

2. Антикорупційна програма також застосовується Центром у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

1) МРЦ «Південний Буг» МВС України;

2) начальник МРЦ «Південний Буг» МВС України;

3) голова комісії МРЦ «Південний Буг» МВС України, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;

4) члени комісії МРЦ «Південний Буг» МВС України всіх рівнів та інші працівники МРЦ «Південний Буг» МВС України.

 

ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності МРЦ «Південний Буг» МВС України

 

1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності МРЦ «Південний Буг» МВС України

1. МРЦ «Південний Буг» МВС України забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

2. Антикорупційні заходи включають:

1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг» МВС України;

2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності МРЦ «Південний Буг» МВС України.

3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами МРЦ «Південний Буг» МВС України є:

1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;

3) положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;

4) критерії обрання ділових партнерів МРЦ «Південний Буг» МВС України;

5) обмеження щодо підтримки МРЦ «Південний Буг» МВС України політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

11) обмеження щодо подарунків;

12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

 

2. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг» МВС України

 

1. МРЦ «Південний Буг» МВС України не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

 

2. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

3. Оцінка корупційних ризиків в МРЦ «Південний Буг» МВС України проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія).

 Порядок діяльності та склад комісії затверджуються керівником.

До складу комісії входять Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів МРЦ «Південний Буг» МВС України, а також інші працівники, визначені керівником за погодженням з Уповноваженим.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники МРЦ «Південний Буг» МВС України, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в МРЦ «Півженний Буг» МВС України.

4. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності начальника та працівників МРЦ «Південний Буг» МВС України.

5. Корупційні ризики у діяльності Центру  поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності Центру.

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими МРЦ «Південний Буг» МВС України перебуває у ділових правовідносинах.

6. За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

7. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг» МВС України комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії.

         Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії.

         Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається начальнику МРЦ «Південний Буг» МВС України і повинен містити:

1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

2) оцінку виявлених корупційних ризиків;

3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

 Текст звіту надається для ознайомлення працівникам Центру, а також може бути оприлюднений на веб-сайті МРЦ «Південний Буг» МВС України.

8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

9. МРЦ «Південний Буг» МВС України не рідше ніж один раз на три роки повинна проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.

10. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків керівник вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності МРЦ «Південний Буг» МВС України, у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

 

3. Опис антикорупційних стандартів і процедуру діяльності МРЦ «Південний Буг» МВС України

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені МРЦ «Південний Буг» МВС України, проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

2. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку МРЦ «Південний Буг» МВС України, положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються Центром.

         Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності МРЦ «Південний Буг» МВС України.

3. Ділові партнери МРЦ «Південний Буг» МВС України обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності .

4. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності МРЦ «Південний Буг» МВС України розробляє Уповноважений та затверджує начальник.

5. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів МРЦ «Південний Буг» МВС України з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

         Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів для різних сфер діяльності МРЦ «Південний Буг» МВС України, що розробляються та затверджуються Уповноваженим. Матеріали перевірки зберігаються не менше ніж 5 років.

 За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера МРЦ «Південний Буг» МВС України Уповноважений складає письмову рекомендацію начальнику.

         У разі негативної рекомендації Уповноваженого начальник для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

 

6. Здійснення благодійної діяльності МРЦ «Південний Буг» МВС України не допускається, якщо:

1) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;

2) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

         Уповноважений веде реєстр здійснених МРЦ «Південний Буг» МВС України внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності. Дані в такому реєстрі підлягають зберіганню не менше ніж 5 років.

 Положення про порядок ведення вказаного реєстру затверджується начальником за поданням Уповноваженого.

7. Для повідомлення працівниками МРЦ «Південний Буг» МВС України про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні Центру та на офіційному веб-сайті МРЦ «Південний Буг» МВС України (у разі його наявності). Така інформація повинна містити:

 номер телефону для здійснення повідомлень : (04338) 2-24-39, моб.тел: 0974852914;

 адресу електронної пошти для здійснення повідомлень: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

 години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення з 0900 по 1400 год., понеділок, середа, п’ятниця.

 * Визначається (встановлюється) МРЦ «Південний Буг» МВС України.

Уповноважений розробляє типову форму повідомлення.

 Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого.

         Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень встановлюються в положенні, затвердженому начальником за поданням Уповноваженого.

 

IV. Норми професійної етики працівників МРЦ «Південний Буг» МВС України

 

1. Працівники МРЦ «Південний Буг» МВС України під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки або вимог кодексу етики МРЦ «Південний Буг» МВС України (у разі його наявності).

2. Працівники МРЦ «Південний Буг» МВС України толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

 

3. Працівники МРЦ «Південний Буг» МВС України діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

4. Працівники МРЦ «Південний Буг» МВС України сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна Центру.

5. Працівники МРЦ «Південний Буг» МВС України не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

6. Працівники МРЦ «Південний Буг» МВС України, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень начальника МРЦ «Південний Буг» МВС України, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

7. Працівники МРЦ «Південний Буг» МВС України самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

         У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник МРЦ «Південний Буг» МВС України вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або начальника МРЦ «Південний Буг» МВС України, або Уповноваженого.

 

V. Права і обов’язки працівників МРЦ «Південний Буг» МВС України

 

1. Працівники та інші особи, що діють від імені МРЦ «Південний Буг» МВС України, мають право:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.

2. Начальник, працівники МРЦ «Південний Буг» МВС України зобов’язані:

1) дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів МРЦ «Південний Буг» МВС України;

3) невідкладно інформувати Уповноваженого, начальника МРЦ «Південний Буг» МВС України про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Центру або іншими фізичними або юридичними особами, з якими МРЦ «Південний Буг» МВС України перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю МРЦ «Південний Буг» МВС України;

6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю МРЦ «Південний Буг» МВС України.

3. Працівникам та начальнику МРЦ «Південний Буг» МВС України забороняється:

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2) використовувати будь-яке майно Центру чи її кошти в приватних інтересах;

3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та МРЦ «Південний Буг» МВС України;

4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами Юридичної особи, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників Центру з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та МРЦ «Південний Буг» МВС України;

6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, начальника МРЦ «Південний Буг» МВС України до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з МРЦ «Південний Буг» МВС України особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.

5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, начальником МРЦ «Південний Буг» МВС України (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються-10.

Працівники, начальник можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує ___________ (визначається (встановлюється) Центром).

 Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

 даруються близькими особами;

 одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, начальник МРЦ «Південний Буг» зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників Центру;

4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або начальника МРЦ «Південний Буг» МВС України.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи начальником МРЦ «Південний Буг» МВС України.

         У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є начальником МРЦ «Південний Буг» МВС України або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків начальника МРЦ «Південний Буг» МВС України у разі його відсутності.

6. Працівники, начальник, а також особи, які діють від імені Центру, утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю МРЦ «Південний Буг» МВС України.

         Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

 Загальну політику Центру щодо пропозицій подарунків від імені МРЦ «Південний Буг» МВС України в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає начальник із врахуванням вимог законодавства.

7. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, начальник МРЦ «Південний Буг» МВС України протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за встановленою ним формою.

 

VI. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників

 

1. Уповноважений МРЦ «Південний Буг» МВС України призначається начальником відповідно до законодавства про працю та установчих документів Центру.

2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.

4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю МРЦ «Південний Буг» МВС України.

 У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це начальника Центру з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

5. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 64 Закону.

         Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи начальника МРЦ «Південний Буг» МВС Україниза умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції. Порядок надання такої згоди затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672.

6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого начальник Центру письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

7. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в МРЦ «Південний Буг» МВС України.

8. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників Центру.

9. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в МРЦ «Південний Буг» МВС України є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, начальника, ділових партнерів МРЦ «Південний Буг» МВС України, а також інших осіб забороняється.

 Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

10.Начальник МРЦ «Південний Буг» МВС України зобов’язані:

1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

2) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;

3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:

1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

2) організовувати підготовку внутрішніх документів МРЦ «Південний Буг» МВС України з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

3) розробляти і подавати на затвердження начальника внутрішні документи МРЦ «Південний Буг» МВС України з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, начальником МРЦ «Південний Буг» МВС України Закону і Антикорупційної програми;

5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

8) забезпечувати підготовку та подання керівнику пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

10) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг» МВС України;

11) забезпечувати формування і ведення реєстрів:

працівників МРЦ «Південний Буг» МВС України, притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

здійснених Центром внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності;

 проведених згідно з Антикорупційною програмою антикорупційних перевірок;

проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;

повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

12) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів МРЦ «Південний Буг» МВС України;

13) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

14) надавати начальнику, працівникам МРЦ «Південний Буг» МВС України роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;

15) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані МРЦ «Південний Буг» МВС України заходи із запобігання корупції;

16) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

17) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Юридичної особи з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;

18) брати участь у процедурах добору персоналу МРЦ «Південний Буг» МВС України;

19) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами МРЦ «Південний Буг» МВС України щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

20) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором.

         12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:

1) отримувати від працівників, начальника МРЦ «Південний Буг» МВС України письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

2) отримувати від підрозділів Центру інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності МРЦ «Південний Буг»  МВС України, у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, у конкурсах тощо.

         У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані.У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 7 робочих днів  з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися;

3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень МРЦ «Південний Буг»  МВС України, проведення в них контрольних заходів;

5) отримувати доступ до наявних в МРЦ «Південний Буг» МВС України електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

6) залучати до виконання своїх функцій за згодою керівника працівник МРЦ «Південний Буг»  МВС України;

7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю МРЦ «Південний Буг» МВС України;

8) ініціювати питання про притягнення працівників, начальника до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;

9) звертатися до начальника з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;

10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

 

VII. Порядок звітування Уповноваженого перед МРЦ «Південний Буг»  МВС України

 

1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначені керівником, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі - Звіт).

2. Звіт повинен включати інформацію щодо:

1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

6) наявних пропозицій і рекомендацій.

3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із начальником МРЦ «Південний Буг» МВС України.

4. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу Антикорупційної програми, розміщуються у загальному відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті Юридичної особи.

 

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

 

1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, начальником МРЦ «Південний Буг» МВС України Антикорупційної програми.

2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах:

1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Юридичної особи щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

         Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, начальника МРЦ «Південний Буг»  МВС України про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає начальнику. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

 

IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

 

1. Працівникам Центру гарантується конфіденційність їх повідомлень начальнику або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників Центру та повідомлень про факти підбурення працівників Центру до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників МРЦ «Південний Буг» МВС України до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів Центру.

 Начальник забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

4. Повідомлення працівників МРЦ «Південний Буг» МВС України про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

 Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника МРЦ «Південний Буг» МВС України або ділових партнерів Центру та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, або начальником.

6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

         Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

 

X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

 

1. Керівник та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в МРЦ «Південний Буг» МВС України.

2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.

4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача начальник   

МРЦ «Південний Буг» МВС України, Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

5. Заходи для захисту викривача визначаються начальником спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

 

XI. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників МРЦ «Південний Буг» МВС України

1. Працівники МРЦ «Південний Буг» МВС України зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

         У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у начальника МРЦ «Південний Буг» МВС України він письмово повідомляє про це Уповноваженого .

 У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це начальника.

2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

         Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду;

6) звільнення працівника.

         Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників МРЦ «Південний Буг» МВС України встановлюються Уповноваженим.

4. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності начальника МРЦ «Південний Буг» МВС України приймається керівництв МВС.

5. Працівники МРЦ «Південний Буг» МВС України можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

 

XІІ. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

 

1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми начальник, працівники МРЦ «Південний Буг» МВС України можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.

2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

3. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі - не пізніше ніж протягом 5 робочих днів  з дня отримання запиту.

         Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 7 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

4. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

 

XІІІ. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в МРЦ «Південний Буг» МВС України

 

1. Підвищення кваліфікації працівників МРЦ «Південний Буг» МВС України у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого начальником МРЦ «Південний Буг» МВС України тематичного плану-графіка на кожне півріччя, який готується Уповноваженим.

 

 Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників МРЦ «Південний Буг» МВС України, так і окремі заходи для начальника МРЦ «Південний Буг» МВС України.

 Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

1) пропозицій начальника Центру, керівників структурних підрозділів;

2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Центру;

4) результатів внутрішніх розслідувань;

5) звіту Уповноваженого перед начальником МРЦ «Південний Буг» МВС України.

3. Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше 5%  відсотків загального обсягу робочого часу на півріччя.

4. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

 

XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

 

1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

2. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником на працівників МРЦ «Південний Буг» МВС України відповідно до норм законодавства про працю.

 

XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

 

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником МРЦ «Південний Буг»   МВС України або ознак вчинення працівником МРЦ «Південний Буг» МВС України корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це начальника, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, начальник зобов’язані вжити таких заходів:

1) протягом 7 днів (визначається ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується керівником.

         До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

 Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 14 днів.

         Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

 У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

 

XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

 

1. Начальник МРЦ «Південний Буг» МВС України забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг» МВС України;

2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, начальником,  а також з діловими партнерами Центру щодо удосконалення Антикорупційної програми.

 3. Ініціатором Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення

4. Начальник, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом та керівництвом МВС.

         У випадках, Уповноважений наполягає на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, начальник у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

5. У результаті схвалення пропозицій працівниками (трудовим колективом) МРЦ «Південний Буг» МВС України  начальник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною.внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також начальник, працівники МРЦ «Південний Буг» МВС України.

 6. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає начальнику узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною.


 

Додаток 1

до Антикорупційної програми

Медичного реабілітаційного центру "Південний Буг" Міністерства внутрішніх справ України       

 

                                                                                                                                                                         

Завдання і заходи щодо запобігання і протидії корупції в

МРЦ "Південний Буг" МВС України

 

з/п

Найменування завдання

Зміст заходу

Термін

виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання

(очікуваний результат)

Джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

7

1

Удосконалення системи кадрового забезпечення, забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Здійснювати заходи щодо попередження осіб, які приймаються на роботу в установу, про обмеження, пов’язані з роботою в установі, визначені Законами України "Про запобігання корупції", "Про Національну поліцію" та іншими законами України

постійно

начальник МРЦ, керівники структурних підрозділів

 

підготовлено довідку щодо попередження про відповідні обмеження

в межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

2

Забезпечувати подання особами, які претендують на зайняття посад в центрі, відомостей щодо працюючих в МРЦ близьких їм осіб та подальше регулярне оновлення такої інформації

постійно

начальник МРЦ, керівники структурних підрозділів

 

відповідні відомості відображені в кадрових документах

в межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

3

Внести зміни до Правил внутрішнього розпорядку установи, трудових договорів, у частині доповнення їх положеннями щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми МРЦ. Опрацювати питання щодо включення цих положень до

господарських договорів, які укладаються МРЦ (застереження про

порушення антикорупційного законодавства)

квітень –

        травень

2017 року

Мовчан В.Ф.,

Дихтяр В.О.

внесено зміни до Правил внутрішнього розпорядку установи та трудових договорів

в межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

 

4

 

 

Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів в МРЦ, об’єктивне оцінювання їх роботи, а також вживати, передбачені Законом України "Про запобігання корупції", заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед підлеглих працівників

 

постійно

начальник установи,

керівники структурних підрозділів,

Мовчан В.Ф.

ст. інспектору з кадрового забезпечення надано відповідні кадрові документи

в межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

5

Здійснення контролю за проведенням державних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків

 

В установленому порядку здійснювати перевірки документації учасників процедури державних закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства

 

згідно з річним планом закупівель

на 2017 рік

Уповноважений з реалізації антикорупційної програми

підготовлено довідку за результатами перевірки

в межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

 

6

 

Забезпечити оприлюднення інформації про результати процедур закупівель, що проводяться в установі на веб-порталі МРЦ

згідно з річним планом закупівель

на 2017 рік

тендерний комітет

 

розміщено інформаційне повідомлення на веб-порталі установи

в межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

7

Організація системи

виявлення інформації про

порушення працівниками

вимог Закону України

 

"Про запобігання корупції"

Забезпечити функціонування на офіційному веб-порталі установи відповідної рубрики для можливості повідомлення громадянами про

 

порушення вимог антикорупційного законодавства з боку працівників МРЦ

постійно

Уповноважений з реалізації антикорупційної програми

розглянуто звернення у встановленому порядку

в межах видатків на утримання, передбачених в

 державному бюджеті

 

8

Забезпечити у встановленому законом порядку реагування на повідомлення працівників установи про спроби громадян або представників юридичних осіб схилити їх до порушення вимог антикорупційного законодавства та про факти порушення іншими працівниками цих вимог

постійно

Уповноважений з реалізації антикорупційної програми,

керівники структурних підрозділів

розглянуто звернення у встановленому порядку

в межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

9

В установленому порядку організовувати проведення службових розслідувань за кожним фактом скоєння працівниками закладу корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

постійно

Уповноважений з реалізації антикорупційної програми, керівники структурних підрозділів

проведено службове розслідування

в межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

10

 

Забезпечувати всебічний розгляд звернень громадян та оперативне вирішення порушених у них питань

постійно

Керівники структурних підрозділів, Уповноважений з реалізації антикорупційної програми

розглянуто звернення у встановленому порядку

в межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

11

Проведення

інформаційних

заходів на антикорупційну тематику

Забезпечити здійснення постійного моніторингу інформації, яка публікується в ЗМІ, мережі Інтернет та може свідчити про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку працівників установи. Організація перевірок таких фактів

у разі появи    повідомлення

Уповноважений з реалізації антикорупційної програми,

керівники структурних підрозділів

підготовлено довідку за результатами перевірки

в межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

12

Забезпечити розміщення на офіційному веб-порталі установи у рубриці "Запобігання корупції" актуальної інформації щодо проведених інформаційних заходів на антикорупційну тематику в МРЦ

не пізніше наступного дня після події (заходу)

Керівники структурних підрозділів,

Уповноважений з реалізації антикорупційної програми

розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці

в межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

13

Забезпечити надання пропозицій до планів установи та структурних підрозділів щодо реалізації антикорупційної програми МРЦ

до 10 грудня 2017 року

Дихтяр В.О.,

керівники

структурних підрозділів

пропозиції надано

в межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

14

Запровадження системного навчання працівників МРЦ з питань, пов’язаних із запобіганням корупції

Забезпечити проведення занять та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня правової свідомості працівників, зокрема в частині обізнаності щодо своїх прав і свобод, механізму їх реалізації, правових способів захисту та на антикорупційну тематику

щоквартально

Дихтяр В.О.,

керівники

структурних підрозділів

проведено захід

в межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

 

 

15

 

В установленому порядку забезпечити організацію та проведення навчання працівників установи з питань запобігання корупції

квітень – грудень
2017 року

Дихтяр В.О.,

Мовчан В.Ф.

 

 

охоплено навчанням не менше 50% від загальної

штатної чисельності працівників

в межах видатків на утримання, передбачених в

 державному бюджеті

16

В установленому порядку забезпечити організацію індивідуального консультування працівників центру з питань застосування (дотримання) антикорупційних стандартів і процедур

постійно

Дихтяр В.О.

проведено консультацію

в межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті