Антикорупційна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МРЦ МВС України

«Південний Буг»

від 21.03.2019 року  № 39-од

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Медичного реабілітаційного центру МВС України
«Південний Буг» на 2019 рік

 

Цією Антикорупційною програмою Медичний реабілітаційний центр МВС України «Південний Буг» ( далі – МРЦ «Південний Буг») проголошує, що керівник, посадові особи, та усі працівники у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям.

І. Загальні положення

1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності МРЦ «Південний Буг».
2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.
3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.
4. Антикорупційна програма погоджується з Управлінням запобігання корупції та проведення люстрації МВС та  затверджується наказом керівника після її обговорення з працівниками і посадовими особами МРЦ «Південний Буг».
5. Текст Антикорупційної програми розміщений на офіційному веб-сайті МРЦ «Південний Буг» та перебуває у постійному відкритому доступі. 

ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками МРЦ «Південний Буг», включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника, а також для усіх суб’єктів господарської діяльності (філій,підрозділів, дочірніх підприємств), над якими вона здійснює контроль.
2. Антикорупційна програма також застосовується МРЦ «Південний Буг» у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:
1) керівник МРЦ «Південний Буг» (далі - керівник);
2) посадова особа МРЦ «Південний Буг», відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;
3) посадові особи МРЦ «Південний Буг» всіх рівнів та інші працівники МРЦ «Південний Буг» (далі – працівники). 

ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності МРЦ «Південний Буг»


1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності МРЦ «Південний Буг»


1. МРЦ «Південний Буг» забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності. Завдання і заходи щодо запобігання і протидії корупції в МРЦ МВС України «Південний Буг»  зазначаються в додатку 2 до Антикорупційої програми.
Завдання та заходи щодо запобігання і протидії корупції в МРЦ МВС України «Південний Буг» розробляються Уповноваженим та затверджуються керівником у вигляді додатку до цієї Антикорупційної програми.
2. Антикорупційні заходи включають:
1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»;
2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності МРЦ «Південний Буг».
3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами МРЦ «Південний Буг» є:
1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;
2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;
3) положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;
4) критерії обрання ділових партнерів МРЦ «Південний Буг»;
5) обмеження щодо підтримки МРЦ «Південний Буг» політичних партій, здійснення благодійної діяльності;
6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;
7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;
8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;
9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;
10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
11) обмеження щодо подарунків;
12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

2. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності  МРЦ «Південний Буг»

1. МРЦ «Південний Буг» не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності, про що складає відповідний Звіт (додаток 1 до Антикорупційної програми). 
2. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.
3. Оцінка корупційних ризиків в МРЦ «Південний Буг» проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія).
Порядок діяльності та склад комісії затверджуються керівником.
До складу комісії входять Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів МРЦ «Південний Буг», а також інші працівники, визначені керівником за погодженням з Уповноваженим.
Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники МРЦ «Південний Буг», а також незалежні експерти чи спеціалісти.
Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в МРЦ «Південний Буг».
4. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності, керівника та працівників МРЦ «Південний Буг».
5. Корупційні ризики у діяльності МРЦ «Південний Буг» поділяються на внутрішні та зовнішні.
Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності МРЦ «Південний Буг».
Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими МРЦ «Південний Буг» перебуває у ділових правовідносинах.
6. За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.
7. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг» комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії.
Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії.
Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається керівнику МРЦ «Південний Буг» і повинен містити:
1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;
2) оцінку виявлених корупційних ризиків;
3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.
Текст звіту надається для ознайомлення працівникам МРЦ «Південний Буг», а також може бути оприлюднений на веб-сайті МРЦ «Південний Буг» ( у разі його наявності).
8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.
9. МРЦ «Південний Буг» не рідше ніж один раз на три роки повинна проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.
10. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків керівник вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності МРЦ «Південний Буг», у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур. 

3. Опис антикорупційних стандартів і процедур діяльності МРЦ «Південний Буг»

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені МРЦ «Південний Буг», проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів. 
2. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку МРЦ «Південний Буг», положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються МРЦ «Південний Буг».
 Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності МРЦ «Південний Буг». 
3. Ділові партнери МРЦ «Південний Буг» обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності .
4. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності МРЦ «Південний Буг» розробляє Уповноважений та затверджує керівник.
5. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів МРЦ «Південний Буг» з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди. 
Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів для різних сфер діяльності МРЦ «Південний Буг», що розробляються та затверджуються Уповноваженим. Матеріали перевірки зберігаються не менше ніж 5 років.
За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера МРЦ «Південний Буг»  Уповноважений складає письмову рекомендацію керівнику. 
У разі негативної рекомендації Уповноваженого керівник для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.
6. МРЦ «Південний Буг» (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) може здійснювати внески на підтримку політичних партій, а також здійснювати благодійну діяльність лише після висновку Уповноваженого про відсутність корупційних ризиків. 
Уповноважений ухвалює висновок протягом 7 днів після отримання всіх документів, пов’язаних із здійсненням вказаних внесків або благодійної діяльності, і направляє його керівнику.
Благодійна діяльність МРЦ «Південний Буг» за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) лише через благодійні організації відповідно до законодавства. 
7. Здійснення благодійної діяльності МРЦ «Південний Буг» не допускається, якщо:
1) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності; 
2) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.
Уповноважений веде реєстр здійснених МРЦ «Південний Буг» внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності. Дані в такому реєстрі підлягають зберіганню не менше ніж 5 років.
 Положення про порядок ведення вказаного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого. 
8. Для повідомлення працівниками МРЦ «Південний Буг» про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні МРЦ «Південний Буг» та на офіційному веб-сайті МРЦ «Південний Буг».
Така інформація містить:
-  номер телефону для здійснення повідомлень : (04338) 2-27-01, моб.тел: 0983161242;
- адресу електронної пошти для здійснення повідомлень: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
- години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення з 800 по 1700 год.
Уповноважений розробляє типову форму повідомлення. 
Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого. 
Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень встановлюються в положенні, затвердженому керівником за поданням Уповноваженого.

IV. Норми професійної етики працівників МРЦ «Південний Буг» 

1. Працівники МРЦ «Південний Буг» під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки або вимог кодексу етики МРЦ «Південний Буг» (у разі його наявності).
2. Працівники МРЦ «Південний Буг» толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків. 
3. Працівники МРЦ «Південний Буг» діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання. 
4. Працівники МРЦ «Південний Буг» сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна МРЦ «Південний Буг». 
5. Працівники МРЦ «Південний Буг» не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом. 
6. Працівники МРЦ «Південний Буг», незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівника МРЦ «Південний Буг», якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству. 
7. Працівники МРЦ «Південний Буг» самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. 
У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник МРЦ «Південний Буг» вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або керівника МРЦ «Південний Буг», або Уповноваженого.  

V. Права і обов’язки працівників (крім Уповноваженого)  МРЦ «Південний Буг»

1. Працівники та інші особи, що діють від імені МРЦ «Південний Буг», мають право:
1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;
2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.
2. Керівник, працівники МРЦ «Південний Буг» зобов’язані: 
1) дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;
2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів МРЦ «Південний Буг»;
3) невідкладно інформувати Уповноваженого, керівника МРЦ «Південний Буг» про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками або іншими фізичними або юридичними особами, з якими МРЦ «Південний Буг» перебуває або планує перебувати у ділових відносинах; 
4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю МРЦ «Південний Буг»;
6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю МРЦ «Південний Буг».
3. Працівникам та керівнику МРЦ «Південний Буг» забороняється:
1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;
2) використовувати будь-яке майно МРЦ «Південний Буг»  чи кошти в приватних інтересах; 
3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та МРЦ «Південний Буг»;
4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами МРЦ «Південний Буг», якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;
5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та МРЦ «Південний Буг»; 
6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівника МРЦ «Південний Буг» до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.
4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з МРЦ «Південний Буг» особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом. 
5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, керівником МРЦ «Південний Буг» (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються. 
Працівники, керівник можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує одного прожиткового мінімуму.
Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які: 
-  даруються близькими особами; 
- одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, керівник МРЦ «Південний Буг» зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів: 
1) відмовитися від пропозиції;
2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників МРЦ «Південний Буг»;
4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або керівника МРЦ «Південний Буг».
Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи керівником МРЦ «Південний Буг». 
У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником МРЦ «Південний Буг» або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника МРЦ «Південний Буг» у разі його відсутності. 
6. Працівники, керівник, а також особи, які діють від імені МРЦ «Південний Буг», утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю МРЦ «Південний Буг». 
Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри. 
Загальну політику МРЦ «Південний Буг» щодо пропозицій подарунків від імені МРЦ «Південний Буг» в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає керівник із врахуванням вимог законодавства. 
7. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, керівник МРЦ «Південний Буг» протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за встановленою ним формою.

VI. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників

1. Уповноважений МРЦ «Південний Буг» призначається керівником відповідно до законодавства про працю та установчих документів МРЦ «Південний Буг» з урахуванням положень Закону.2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки. 
3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону. 
4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю МРЦ «Південний Буг». 
У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це керівника МРЦ «Південний Буг»  з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою. 
5. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 64 Закону.
Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи керівника МРЦ «Південний Буг» за умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції. Порядок надання такої згоди затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672. 
6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник МРЦ «Південний Буг» письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду. 
7. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в МРЦ «Південний Буг».
8. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників МРЦ «Південний Буг». 
9. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в МРЦ «Південний Буг» є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, керівника, ділових партнерів МРЦ «Південний Буг», а також інших осіб забороняється. 
Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень. 
10. Керівник МРЦ «Південний Буг» зобов’язаний: 
1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;
2) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою; 
3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми; 
4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань. 
11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний: 
1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;
2) організовувати підготовку внутрішніх документів МРЦ «Південний Буг» з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;
3) розробляти і подавати на затвердження керівнику внутрішні документи МРЦ «Південний Буг» з питань, передбачених Антикорупційною програмою;
4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, керівником МРЦ «Південний Буг» Закону і Антикорупційної програми;
5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;
6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;
7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
8) забезпечувати підготовку та подання керівнику пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;
9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;
10) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»; 
11) забезпечувати формування і ведення реєстрів:
- працівників МРЦ «Південний Буг», притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
- здійснених МРЦ «Південний Буг» внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності;
- проведених згідно з Антикорупційною програмою антикорупційних перевірок;
- проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;
- повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
12) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів МРЦ «Південний Буг»;
13) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
14) надавати керівнику, працівникам МРЦ «Південний Буг» роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;
15) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані МРЦ «Південний Буг» заходи із запобігання корупції;
16) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;
17) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників МРЦ «Південний Буг» з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;
18) брати участь у процедурах добору персоналу МРЦ «Південний Буг»;
19) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами МРЦ «Південний Буг» щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;
20) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, посадовою інструкцією.
12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:
1) отримувати від працівників, керівника МРЦ «Південний Буг» письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);
2) отримувати від підрозділів МРЦ «Південний Буг» інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності МРЦ «Південний Буг», у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг через відкриті торги,  тощо.
У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 3 робочих днів  з дати завершення проведення ним заходу; 
3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;
4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень МРЦ «Південний Буг», проведення в них контрольних заходів;
5) отримувати доступ до наявних в МРЦ «Південний Буг» електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;
6) залучати до виконання своїх функцій за згодою керівника працівник МРЦ «Південний Буг» ;
7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю МРЦ «Південний Буг»;
8) ініціювати питання про притягнення працівників, керівника до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;
9) звертатися до керівника з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;
10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

VII. Порядок звітування Уповноваженого перед МРЦ «Південний Буг»  

1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначені керівником, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі - Звіт).
2. Звіт повинен включати інформацію щодо:
1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;
2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;
3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;
4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;
5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;
6) наявних пропозицій і рекомендацій.
3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із керівником МРЦ «Південний Буг».
4. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу Антикорупційної програми, розміщуються у загальному відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті МРЦ «Південний Буг» . 

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

 

1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, керівником МРЦ «Південний Буг» Антикорупційної програми.
2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах:
1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників МРЦ «Південний Буг» щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;
3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.
3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.
4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.
Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, керівника МРЦ «Південний Буг»  про результати реалізації відповідних заходів.
Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає керівнику. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

1. Працівникам МРЦ «Південний Буг» гарантується конфіденційність їх повідомлень керівнику або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників МРЦ «Південний Буг» та повідомлень про факти підбурення працівників до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.
2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників МРЦ «Південний Буг» до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів МРЦ «Південний Буг».
Керівник забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації. 
3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.
4. Повідомлення працівників МРЦ «Південний Буг» про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.
Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника МРЦ «Південний Буг» або ділових партнерів МРЦ «Південний Буг» та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. 
5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, або керівником.
6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом. 
Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

1. Керівник та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в МРЦ «Південний Буг».
2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.
3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.
 4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача керівник МРЦ «Південний Буг», Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.
 5. Заходи для захисту викривача визначаються керівником спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

 XI. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників МРЦ «Південний Буг»

1. Працівники МРЦ «Південний Буг» МВС України зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.
У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника МРЦ «Південний Буг» він письмово повідомляє про це Уповноваженого .
У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це керівника.
2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.
Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).
3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:
1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;
2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;
3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;
4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;
5) переведення працівника на іншу посаду;
6) звільнення працівника.
Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників МРЦ «Південний Буг» встановлюються Уповноваженим.
4. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності керівника МРЦ «Південний Буг» приймається керівництвом МВС.
5. Працівники МРЦ «Південний Буг» можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

XІІ. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми керівник, працівники МРЦ «Південний Буг» можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.
2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.
3. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі - не пізніше ніж протягом 15 робочих днів  з дня отримання запиту. 
Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 7 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.
4. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

XІІІ. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в МРЦ «Південний Буг»

 

 1. Підвищення кваліфікації працівників МРЦ «Південний Буг» у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.
2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого керівником МРЦ «Південний Буг» тематичного плану-графіка на поточний рік, який готується Уповноваженим.
Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників МРЦ «Південний Буг», так і окремі заходи для керівника МРЦ «Південний Буг» .
Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахування.
1) пропозицій керівника Центру, керівників структурних підрозділів;
2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;
3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»;
4) результатів внутрішніх розслідувань;
5) звіту Уповноваженого перед керівником МРЦ «Південний Буг» .
3. Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше 1,5% відсотків загального обсягу робочого часу на півріччя.
4. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми  

1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:
1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення; 
2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.
2. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником на працівників МРЦ «Південний Буг» відповідно до норм законодавства про працю. 


XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником МРЦ «Південний Буг» або ознак вчинення працівником МРЦ «Південний Буг» корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це керівника, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу. 
У разі надходження повідомлення або виявленняфактів про вчинення Уповноваженим корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, порушення вимог Антикорупційної програми керівник вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.
2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, керівник зобов’язаний вжити таких заходів:
1) протягом 15 днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;
2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;
3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;
4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується керівником.
До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.
Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 7 днів.
 Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.
У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.
З метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення посадовою особою МРЦ «Південний Буг» корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції за рішенням Керівника, а у разі його відсутності – особи, яка виконує його обов’язки, може бути проведено службове розслідування у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950.
Рішенням щодо проведення службового розслідування визначаються голова комісії з проведення службового розслідування, інші члени комісії, предмет і дата початку та закінчення службового розслідування. Строк службового розслідування не може перевищувати двох місяців.
За анонімними повідомленнями службове розслідування проводиться, у разі коли таке повідомлення стосується порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

1. Керівник МРЦ «Південний Буг» забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.
2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:
1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»;
2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;
3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;
4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, керівникома також з діловими партнерами МРЦ «Південний Буг» щодо удосконалення Антикорупційної програми.
3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також керівник, працівники МРЦ «Південний Буг».
4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає керівнику узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодоїх врахування або відхилення.
5. Керівник, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом МРЦ «Південний Буг».
У випадках, Уповноважений наполягає на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, керівник у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.
6. У результаті схвалення пропозицій працівниками (трудовим колективом) МРЦ «Південний Буг» керівник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною.

 

 

 

Уповноважена особа з питань  запобігання корупції              

Т.Ю.  Корнієнко

 

 

 

Додаток 1

 

до Антикорупційної програми

МРЦ МВС  України «Південний Буг»

                                                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник МРЦ МВС України «Південний Буг»
О.І. Мудрий

                                                                               ЗВІТ 

за результатами оцінки корупційних ризиків 

у діяльності МРЦ МВС України «Південний Буг»

 

Оцінку корупційних ризиків в МРЦ МВС України «Південний Буг» проведено,  використовуючи Методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, Методичні рекомендації щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб та Посібник з оцінки корупційних ризиків та розробки планів протидії корупції. Наказом МРЦ МВС України «Південний Буг» від 20.02.2019 № 34-од «Про комісію з оцінки корупційних ризиків в МРЦ  МВС України «Південний Буг» у зв’язку із організаційно-штатними змінами оновлено склад комісії та затверджено Положення про комісію. Уповноважений за реалізацію антикорупційної програми МРЦ МВС України «Південний Буг» на 2019 рік та Головою комісії з оцінки корупційних ризиків є Корнієнко Т.Ю. – юрисконсульт, до складу комісії входять 9осіб  у їх числі:
Трусь Ірина Миколаївна - заступник начальника з медичних питань;
Мовчан Валентина Федорівна - старший інспектор з кадрів;
Приходько Галина Андріївна, -  завідувач відділення відновного лікування  та реабілітації № 2 см. Сатанів –лікар;
Вознюк Юрій Леонідович -  т.в.о. заступника начальника з загальних  питань;
Собчук Олена Федорівна - завідувач відділення відновного лікування та реабілітації-лікар;
Власюк Лариса Станіславівна - начальник поліклініки – лікар;
Андрущак Валентина Миколаївна -  головний бухгалтер;
Тарасова Алла Миколаївна - головна медична сестра;
Побережна Юлія Анатоліївна - директор пансіонату. 
Для оцінювання корупційних ризиків використовувалася ідентифікація корупційних ризиків, яка була проведена шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища МРЦ МВС України «Південний Буг» на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності. 
Комісією затверджено перелік функцій/процесів МРЦ МВС України «Південний Буг», для яких необхідно провести оцінку корупційних ризиків:
серед загальних: управління матеріальними ресурсами, управління фінансами, управління персоналом;
серед спеціалізованих:публічні закупівлі, внутрішній контроль використання повноважень.
За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ МВС України «Південний Буг»  підготовлено:
-         опис ідентифікованих корупційних ризиків у його діяльності, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1);
-         пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2). 

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків 

МРЦ МВС України «Південний Буг»                                     Т.Ю.Корнієнко

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

до Звіту за результатами оцінки

 

корупційних ризиків у діяльності МРЦ МВС України «Південний Буг»

 

 

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності МРЦ МВС України »,

 

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

 

  

 

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники  корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

1. Управління  матеріальними ресурсами

1. Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах

Ризики можливих зловживань при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами МРЦ, а саме у власних цілях

Використання матеріальних ресурсів (оргтехніки, службового транспорту тощо)  в особистих або інших  цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, вчинення корупційного правопорушення

 

2. Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях

Надання інформації про потребу в матеріальних ресурсах в більшій кількості з метою утворення лишків та подальшим їх використанням  не відповідно до цільового призначення ( в особистих цілях)                        

 

 

 

Внесення недостовірних даних до первинних документів про потребу в матеріальних ресурсах

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), вчинення корупційного правопорушення

 

 

3. Можливе штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні або заниження вартості майна, що підлягає списанню

Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам, тощо з метою зняття їх  з обліку та подальшого використання в особистих цілях, або з метою їх подальшого придбання

Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, вчинення корупційного правопорушення

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

до Антикорупційної програми МРЦ МВС

 

                                                                                                                                України «Південний Буг»

 

 

 

Заходи  Медичного реабілітаційного центру Міністерства внутрішніх справ України «Південний Буг»з реалізації Антикорупційної програми МВС на 2019 рік

 

з/п

Найменування заходу Антикорупційної програми МВС,виконавцем/спів-

виконавцем якого, є юридична особа

Строк виконання, визначений антикорупційною програмою МВС

Найменування заходу в юридичній особі

Строк виконан-ня в юридич-ній особі

Відповідаль-ний за виконання в юридичній особі

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансував-ня

1

 Актуалізація інформації про керівників   уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції ГУ НГУ, органів влади, підконтрольних Міністру,  ГСЦ, РСЦ, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС

Щомісяця,  не пізніше 05 числа місяця, наступного за звітним періодом  

Актуалізація інформації про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в МРЦ МВС України «Південний Буг»

До

30 березня 2019р.

Cтарший інспектор з кадрів МРЦ МВС України «Південний Буг»

Інформацію про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в МРЦ «Південний Буг»подано до УЗКПЛ

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2

Проведення обов’язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень  антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної   поведінки для новопризначених працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

При призначенні (обранні) на посаду 

Проведення обов’язкового інструктажу уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень  антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної   поведінки для новопризначених працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» в МРЦ МВС України «Південний Буг»

При призначенні на посаду,

прийнятті

на роботу

Cтарший інспектор з кадрів МРЦ МВС України «Південний Буг»,

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Ознайомлено під підпис працівника

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

3

Проведення навчання  суб’єктів декларування щодо заповнення   декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

за 2018 рік

Протягом
І кварталу 2019 р.

(за окремим графіком)

Проведення роз’яснення суб’єктам декларування щодо заповнення   декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

за 2017 рік

До 28.02.2019р.

Начальник МРЦ МВС України «Південний Буг»

 

Охоплено роз’ясненням 100% працівників МРЦ МВС України «Південний Буг»

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

4

Організація та проведення на базі Національної академії внутрішніх справ  навчання щодо основних положень  антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної   поведінки для працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

Лютий 

2019 р.

Участь у навчанні щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної   поведінки для працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» представників МРЦ МВС України «Південний Буг»

Лютий

2019 р.

Начальник МРЦ МВС України «Південний Буг»

Охоплено навчанням згідно з державним замовленням

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

5

Організація подання  працівниками – суб’єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

за 2018 рік

До 31 березня

2019 р. включно

Організація подання  працівниками – суб’єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

за 2018 рік

До 31 березня

2019 р. включно

Начальник МРЦ МВС України «Південний Буг»

Подано                        декларацію 

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

6

Перевірка  фактів своєчасності подання декларацій  суб’єктами декларування закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС

До 16 квітня 2019 р. включно

Перевірка  фактів своєчасності подання декларацій  суб’єктами декларування МРЦ МВС України «Південний Буг»

До 01  квітня

2019 р.

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Подано інформацію до УОЗР про результати перевірки             

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

7

Повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій  суб’єктами декларування закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС

 Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

Повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій  суб’єктами декларування МРЦ МВС України «Південний Буг»

Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Відсутній даний факт, подано       е-декларацію своєчасно

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

8

Забезпечення відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання закладами, установами, підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Національною гвардією, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ

Згідно з планами закупівель                                           на 2019 р. 

Забезпечення відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання МРЦ МВС України «Південний Буг»

Згідно з планами закупівель                                           на 2019 р. 

Тендерний комітет МРЦ

Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

9

Організація виконання завдань і заходів, передбачених Планом заходів  щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 24 травня 2017 р. № 415-р.  

У строки, визначені Планом 

 Організація виконання завдань і заходів, передбачених Планом заходів  щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 24 травня 2017 р.            № 415-р.  

У строки, визначені Планом 

Начальник МРЦ  МВС України «Південний Буг», головний бухгалтер МРЦ  МВС України «Південний Буг»

Виконано заходи

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

10

Організація та проведення із залученням громадськості заходів з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією в системі МВС, у тому числі проведення на базі НАВС міжнародної науково-практичної конференції

07 грудня 2019 р.

Організація та проведення із залученням громадськості заходів з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією в МРЦ МВС України «Південний Буг»

07 грудня 2019 р.

Начальник МРЦ  МВС України «Південний Буг», Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Проведено захід,  розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті МРЦ  МВС України «Південний Буг»

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

 

 

 

 

 

 

Уповноважена особа з питань

 

запобігання корупції                                                Т.Ю. Корнієнко

 

 

 

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності МРЦ МВС України «Південний Буг»

 

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності МРЦ МВС України «Південний Буг»та заходів щодо їх усунення  на 2019 рік

 

 

Ідентифікований корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику

(низька/ середня/

висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходу

Очікувані результати

1. Управління  матеріальними ресурсами

1. Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах

 

 

 

 

 

 

 

 

Низька

Попередження працівників про неприпустимість використання матеріальних ресурсів МРЦ для особистих та інших цілей, забезпечення притягнення до відповідальності осіб, наділених повноваженнями щодо управління матеріальними ресурсами МРЦ

Керівники структурних підрозділів, матеріально відповідальні особи МРЦ

Постійно

Зменшення (усунення) корупційного ризику

2. Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях

Низька

Проведення звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання

Комісія зі списання матеріальних цінностей

При необхідності

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

3. Можливе штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні або заниження вартості майна, що підлягає списанню

Середня

Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів

Комісія з інвентаризації

Один раз на рік – планово;

Позапланова – 2 рази на рік

 

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

2. Управління фінансами

1. Навмисне завищення або заниження потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів

Низька

Перевірка обґрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах, при формуванні бюджетного запиту на відповідний рік

Начальник МРЦ;

Головний бухгалтер

На протязі року

Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов’язаного з корупцією  правопорушення

2.Упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів

Низька

Дотримання посадовими особами організаційно –розпорядчих та виробничих документів при фінансових виплатах та заохоченнях

Начальник МРЦ, голова та члени відповідних комісій

Щомісячно при нарахуванні премій та на протязі року

 

Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

3. Публічні закупівлі

1. Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету, при оцінці учасників закупівлі

Низька

Обов’язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»

Тендерний комітет МРЦ

Під  час проведення процедури закупівлі

Усунення відповідних корупційних ризиків

4. Управління персоналом

 

1.Неповідомлення претендентом на зайняття вакантної посади   про наявний чи можливий конфлікт інтересів та/або подання недостовірних відомостей

Низька

Здійснення постійного дієвого контролю за процедурою прийому на роботу працівників;

попередження претендентів на посаду про відповідальність за подання недостовірних відомостей про себе

Начальник, керівники структурних підрозділів,

Старший інспектор з кадрового забезпечення,

Уповноважений

При кожному прийнятті на роботу

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

5. Внутрішній контроль використання повноважень

1. Зловживання повноваженнями, делегованими керівником підлеглим МРЦ

 

Низька

Забезпечення контролю за здійсненням підлеглими  наданих повноважень, а також застосування заходів дисциплінарного впливу у випадку виявлення фактів неналежної реалізації повноважень або виконання особою роботи у власних інтересах чи на здійснення якої вона не мала права

Керівний склад МРЦ,

Уповноважений

В разі необхідності

Зменшення (усунення) корупційного ризику

 

 

 

Уповноважена особа з питань

          запобігання корупції

МРЦ МВС України «Південний Буг»                                                                             Т.Ю. Корнієнко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МРЦ МВС

«Південний Буг»

від 06.11. 2019 року № 105-од

 

 

 

ПОРЯДОК

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
у Медичному реабілітаційному центрі МВС України «Південний Буг»

 

І.  Загальні положення

 

Цей Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Медичному реабілітаційному центрі МВС України «Південний Буг»(далі - Порядок) розроблено на підставі Закону України «Про запобігання корупції», Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання  корупції від 29 вересня 2017 року № 839 та інших актів антикорупційного законодавства для використання в роботі працівниками Медичного реабілітаційного центру МВС України «Південний Буг» (далі - Центр) і визначає шляхи врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення ними своїх повноважень та реалізації прав.

1.1.Терміни, які вживаються в цьому Порядку:

- потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

- реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

- приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

- близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

- пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу (обрання за конкурсом), звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням.

1.2. Наявність будь-якого конфлікту інтересів не обов'язково призводить до фактів корупції, однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь та є по суті їх передумовою.

1.3. Конфлікт інтересів може мати місце не лише тоді, коли зазначена суперечність вже фактично вплинула на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень (вчинення або не вчинення дій), а і тоді, коли вона потенційно може вплинути на них.

Конфлікт інтересів має місце й тоді, коли йдеться про суперечність особистого інтересу близької особи працівника Центру з її повноваженнями.

Приховування працівником Центру наявного приватного інтересу вже розцінюється як порушення трудової дисципліни і потребує вжиття відповідних заходів щодо запобігання корупції.

1.4. Суб’єктами, на яких поширюється дія даного Порядку є начальник Центру,заступник начальника центру з загальних питань, заступник начальника центру з медичних питань, заступник начальника центру з технічних питань, керівники структурних підрозділів та їх заступники, головний бухгалтер та його заступник, інші працівники центру, які наділені повноваженнями, відповідно до посадових обов’язків, здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

        Усі працівники Центру, при виконанні свої посадових обов’язків, мають запобігати та не допускати конфлікту інтересів і негайно повідомляти свого безпосереднього керівника про обставини, що можуть вплинути на виконання власних посадових обов’язків.

  1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 

2.1. З метою запобігання конфлікту інтересів працівники Центру зобов’язані дотримуватися вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

2.2. На виконання цієї вимоги суб’єкти, на яких поширюється дія цього Порядку зобов’язані:

-   вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;

-   письмово, шляхом власноручної заяви, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів начальника Центру шляхом подання заяви через уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції;

-   не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

-   вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів;

2.3. Працівники Центру не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

2.4. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до Управління та запобігання корупції  та проведення люстрації МВС України через уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

2.5. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз'ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

2.6. Якщо особі стало відомо про наявність конфлікту інтересів у інших осіб Центру, їй необхідно повідомити про це свого безпосереднього керівника або уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції із зазначенням обставин, при яких вона дізналась про наявність конфлікту інтересів.

  1. Порядок повідомлень про можливість виникнення конфлікту інтересів та їх реєстрація

 

3.1. Суб’єкти, на яких поширюється дія даного Порядку письмово, шляхом спрямування власноручно написаної заяви, повідомляють не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, начальника Центру, за формою, що додається (Додаток 1).

3.2. Повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів (далі - повідомлення) подається уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції.

3.3. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, здійснює реєстрацію повідомлень в окремому журналі та подає їх начальнику Центру на розгляд в день отримання.

3.4. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, яка входить до складу колегіального виборного органу Центру, Тендерного комітету Центру, комісій тощо, вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

3.5. Така особа подає заяву адресовану голові відповідного колегіального органу, комітету, комісії про наявність конфлікту інтересів та не приймає участь у голосуванні з даного питання. Якщо конфлікт інтересів реальний чи потенційний виникає у голови відповідного колегіального органу, комісії, комітету тощо, така заява подається начальнику Центру за формою, що додається (Додаток 2).

  1. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів

 

4.1. Врегулювання конфлікту інтересів у Центрі здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

1)  усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

2)  застосування зовнішнього контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

3)    обмеження у доступі працівника до певної інформації;

4)    перегляду обсягу функціональних обов'язків працівника;

5)    переведення працівника на іншу посаду;

6)    звільнення працівника.

4.2. Усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за наказом начальника Центру, у випадках, якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників.

4.3. Повноваження здійснюються особою під зовнішнім контролем у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.

Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:

-   перевірка працівником, визначеним начальником Центру стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, перевірка змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;

-   виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного начальником Центру працівника.

4.4. У рішенні (наказі) про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття рішень.

Особа, відносно якої прийнято рішення про здійснення зовнішнього контролю, не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про застосування зовнішнього контролю ознайомлюються з таким рішенням.

4.5. Обмеження доступу особи, но яку поширюється дія даного Порядку до певної інформації здійснюється за рішенням начальника Центру, у випадку, якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику.

4.6. Перегляд обсягу службових повноважень осіб, на яких поширюється дія цього Порядку здійснюється за рішенням начальника Центру у разі, якщо конфлікт інтересів у їх діяльності має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання ними службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника.

4.7. Переведення осіб, на яких поширюється дія даного Порядку на іншу посаду у зв’язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням начальника Центру у разі, якщо конфлікт інтересів у їх діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи.

Переведення на іншу посаду здійснюється лише за згодою особи, яка підлягає переведенню на іншу посаду, з дотриманням вимог КЗпП України.

4.8.Звільнення осіб, на яких поширюється дія даного Порядку з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у їх діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.

4.9. Особи, на яких поширюється дія даного Порядку, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих документів безпосередньому керівнику.

Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

  1. Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у разі його виникнення, в

діяльності начальника Центру

 

5.1. Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності начальника Центру здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

5.2. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності начальника Центру приймається керівництвом МВС.

5.3. Начальник Центру не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів повідомляє про це уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції та Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України.

5.4. У разі наявності у діяльності начальника Центру реального чи потенційного конфлікту інтересів, він може самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих документів Управлінню запобігання корупції та проведення люстрації МВС України.

5.5. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

 

 

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції                                            Т.Ю. Корнієнко

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Начальникові МРЦ МВС України

«Південний Буг»

Мудрому О.І.

_____________________________

                                                                                                                                   (назва посади та структурного підрозділу)  

   

_____________________________

                                                                                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

Повідомлення

про реальний/потенційний конфлікт інтересів*

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(стисло викласти ситуацію, в якій виник реальний/потенційний конфлікт інтересів, суть приватного інтересу, що впливає на об’єктивність прийняття рішення, а також зазначити чи вчиняли дії та чи приймалися рішення в умовах реального конфлікту інтересу).

 

 

 

 

          Дата                                                                                               Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Повідомлення пишеться власноручно без використання бланку.

 

 


Додаток 2

                                                            Голові

                                                                                                         __________________________________________

                                                                                              (назва органу, комісії до якого подається заява)  

   

                                                                                                ___________________________________________

                                                                               (прізвище, ім’я, по батьковіособи та посада    в

                                                                            органі, членом якого є особа, що повідомляє про конфлікт інтересів)

 

                                                                          

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

Відповідно до ст. 28, 29 Закону України «Про запобігання корупції» повідомляю, що______________________ при розгляді на засіданні_________________

(дата)                                                        (вказати найменування органу, комісії, комітету тощо)

_______________________ питання_________________________________

_______________________ у мене виникає конфлікт інтересів.

Врегулювання конфлікту інтересів буду здійснювати шляхох моєї неучасті в голосуванні по даному питанню.

 

 

 

 

          Дата                                                                                               Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Повідомлення пишеться власноручно без використання бланку.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МРЦ МВС України

«Південний Буг»

від ___ ______ 2020 року № ____

               

 

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Медичного реабілітаційного центру Міністерства внутрішніх
справ України «Південний Буг» на 2020 -2022 роки

 

 

         Цією Антикорупційною програмою Медичний реабілітаційний центр МВС України «Південний Буг» ( далі – МРЦ «Південний Буг») проголошує, що керівник, посадові особи, та усі працівники у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям.

 

І. Загальні положення

 

1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності МРЦ «Південний Буг».

 2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

 3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.

 4. Антикорупційна програма погоджується з Управлінням запобігання корупції та проведення люстрації МВС та  затверджується наказом керівника після її обговорення з працівниками і посадовими особами МРЦ «Південний Буг».

 5. Текст Антикорупційної програми розміщений на офіційному веб-сайті МРЦ «Південний Буг» та перебуває у постійному відкритому доступі.

 

ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

 

         1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками МРЦ «Південний Буг», включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника, а також для усіх суб’єктів господарської діяльності (філій,підрозділів, дочірніх підприємств), над якими вона здійснює контроль.

         2. Антикорупційна програма також застосовується МРЦ «Південний Буг» у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

  3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

         1) керівник МРЦ «Південний Буг» (далі - керівник);

         2) посадова особа МРЦ «Південний Буг», відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;

 3) посадові особи МРЦ «Південний Буг» всіх рівнів та інші працівники МРЦ «Південний Буг» (далі – працівники).

 

ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності МРЦ «Південний Буг»

 

1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності МРЦ «Південний Буг»

 

   1. МРЦ «Південний Буг» забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності. Завдання і заходи щодо запобігання і протидії корупції в МРЦ МВС України «Південний Буг»  зазначаються в додатку 2 до Антикорупційої програми.

Завдання та заходи щодо запобігання і протидії корупції в МРЦ МВС України «Південний Буг» розробляються Уповноваженим та затверджуються керівником у вигляді додатку до цієї Антикорупційної програми.

         2. Антикорупційні заходи включають:

         1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»;

 2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності МРЦ «Південний Буг».

 3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами МРЦ «Південний Буг» є:

         1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

 2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;

          3) положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;

 4) критерії обрання ділових партнерів МРЦ «Південний Буг»;

        

 

 5) обмеження щодо підтримки МРЦ «Південний Буг» політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

  6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

 7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

 8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

 9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

 11) обмеження щодо подарунків;

 12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

 

2. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності

МРЦ «Південний Буг»

 

1. МРЦ «Південний Буг» не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності, про що складає відповідний Звіт (додаток 1 до Антикорупційної програми).

         2. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

 3. Оцінка корупційних ризиків в МРЦ «Південний Буг» проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія).

 Порядок діяльності та склад комісії затверджуються керівником.

До складу комісії входять Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів МРЦ «Південний Буг», а також інші працівники, визначені керівником за погодженням з Уповноваженим.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники МРЦ «Південний Буг», а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в МРЦ «Південний Буг».

         4. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності, керівника та працівників МРЦ «Південний Буг».

         5. Корупційні ризики у діяльності МРЦ «Південний Буг» поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності МРЦ «Південний Буг».

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими МРЦ «Південний Буг» перебуває у ділових правовідносинах.

         6. За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

 7. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг» комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії.

 Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається керівнику МРЦ «Південний Буг» і повинен містити:

 1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

 2) оцінку виявлених корупційних ризиків;

 3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

 Текст звіту надається для ознайомлення працівникам МРЦ «Південний Буг», а також може бути оприлюднений на веб-сайті МРЦ «Південний Буг» ( у разі його наявності).

8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

 9. МРЦ «Південний Буг» не рідше ніж один раз на три роки повинна проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.

         10. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків керівник вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності МРЦ «Південний Буг», у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

 

3. Опис антикорупційних стандартів і процедуру діяльності

МРЦ «Південний Буг»

 

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені МРЦ «Південний Буг», проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

2. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку МРЦ «Південний Буг», положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються МРЦ «Південний Буг».

         Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності МРЦ «Південний Буг».

3. Ділові партнери МРЦ «Південний Буг» обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності .

4. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності МРЦ «Південний Буг» розробляє Уповноважений та затверджує керівник.

5. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів МРЦ «Південний Буг» з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

         Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів для різних сфер діяльності МРЦ «Південний Буг», що розробляються та затверджуються Уповноваженим. Матеріали перевірки зберігаються не менше ніж 5 років.

 За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера МРЦ «Південний Буг»  Уповноважений складає письмову рекомендацію керівнику.

         У разі негативної рекомендації Уповноваженого керівник для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

6. МРЦ «Південний Буг» (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) може здійснювати внески на підтримку політичних партій, а також здійснювати благодійну діяльність лише після висновку Уповноваженого про відсутність корупційних ризиків.

Уповноважений ухвалює висновок протягом 7 днів після отримання всіх документів, пов’язаних із здійсненням вказаних внесків або благодійної діяльності, і направляє його керівнику.

Благодійна діяльність МРЦ «Південний Буг» за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) лише через благодійні організації відповідно до законодавства.

 

7. Здійснення благодійної діяльності МРЦ «Південний Буг» не допускається, якщо:

1) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;

2) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

  Уповноважений веде реєстр здійснених МРЦ «Південний Буг» внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності. Дані в такому реєстрі підлягають зберіганню не менше ніж 5 років.

 Положення про порядок ведення вказаного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого.

8. Для повідомлення працівниками МРЦ «Південний Буг» про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні МРЦ «Південний Буг» та на офіційному веб-сайті МРЦ «Південний Буг».

 Така інформація містить:

-  номер телефону для здійснення повідомлень : (04338) 2-27-01, моб.тел: 0977535893;

- адресу електронної пошти для здійснення повідомлень: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

- години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення з 800 по 1700 год.

Уповноважений розробляє типову форму повідомлення.

 Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого.

  Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень встановлюються в положенні, затвердженому керівником за поданням Уповноваженого.

 

IV. Норми професійної етики працівників МРЦ «Південний Буг»

1. Працівники МРЦ «Південний Буг» під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки або вимог кодексу етики МРЦ «Південний Буг» (у разі його наявності).

2. Працівники МРЦ «Південний Буг» толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

3. Працівники МРЦ «Південний Буг» діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

4. Працівники МРЦ «Південний Буг» сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна МРЦ «Південний Буг».

5. Працівники МРЦ «Південний Буг» не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

6. Працівники МРЦ «Південний Буг», незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівника МРЦ «Південний Буг», якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

  7. Працівники МРЦ «Південний Буг» самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

  У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник МРЦ «Південний Буг» вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або керівника МРЦ «Південний Буг», або Уповноваженого.

 

V. Права і обов’язки працівників (крім Уповноваженого)
МРЦ «Південний Буг»

 

 1. Працівники та інші особи, що діють від імені МРЦ «Південний Буг», мають право:

 1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

 2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.

  2. Керівник, працівники МРЦ «Південний Буг» зобов’язані:

  1) дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

 2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів МРЦ «Південний Буг»;

 3) невідкладно інформувати Уповноваженого, керівника МРЦ «Південний Буг» про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками або іншими фізичними або юридичними особами, з якими МРЦ «Південний Буг» перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

 4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

 5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю МРЦ «Південний Буг»;

 6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю МРЦ «Південний Буг».

3. Працівникам та керівнику МРЦ «Південний Буг» забороняється:

         1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

         2) використовувати будь-яке майно МРЦ «Південний Буг»  чи кошти в приватних інтересах;

       3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та МРЦ «Південний Буг»;

       4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами МРЦ «Південний Буг», якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

         5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та МРЦ «Південний Буг»;

       6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівника МРЦ «Південний Буг» до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з МРЦ «Південний Буг» особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.

5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, керівником МРЦ «Південний Буг» (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються.

Працівники, керівник можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує одного прожиткового мінімуму.

 Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

-  даруються близькими особами;

- одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, керівник МРЦ «Південний Буг» зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

 1) відмовитися від пропозиції;

 2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

 3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників МРЦ «Південний Буг»;

 4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або керівника МРЦ «Південний Буг».

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи керівником МРЦ «Південний Буг».

  У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником МРЦ «Південний Буг» або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника МРЦ «Південний Буг» у разі його відсутності.

  6. Працівники, керівник, а також особи, які діють від імені МРЦ «Південний Буг», утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю МРЦ «Південний Буг».

  Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

 Загальну політику МРЦ «Південний Буг» щодо пропозицій подарунків від імені МРЦ «Південний Буг» в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає керівник із врахуванням вимог законодавства.

  7. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, керівник МРЦ «Південний Буг» протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за встановленою ним формою.

 

VI. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників

 

 1. Уповноважений МРЦ «Південний Буг» призначається керівником відповідно до законодавства про працю та установчих документів МРЦ «Південний Буг» з урахуванням положень Закону.

 2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

 3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.

 4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю МРЦ «Південний Буг».

 У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це керівника МРЦ «Південний Буг»  з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

5. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 64 Закону.

         Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи керівника МРЦ «Південний Буг» за умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції. Порядок надання такої згоди затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672.

6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник МРЦ «Південний Буг» письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

7. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в МРЦ «Південний Буг».

8. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників МРЦ «Південний Буг».

9. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в МРЦ «Південний Буг» є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, керівника, ділових партнерів МРЦ «Південний Буг», а також інших осіб забороняється.

 Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

10. Керівник МРЦ «Південний Буг» зобов’язаний:

 1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

 2) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;

 3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

 4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:

 1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

 2) організовувати підготовку внутрішніх документів МРЦ «Південний Буг» з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

 3) розробляти і подавати на затвердження керівнику внутрішні документи МРЦ «Південний Буг» з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

 4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, керівником МРЦ «Південний Буг» Закону і Антикорупційної програми;

 5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

 6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

 7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

 8) забезпечувати підготовку та подання керівнику пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

 9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

 10) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»;

 11) забезпечувати формування і ведення реєстрів:

- працівників МРЦ «Південний Буг», притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- здійснених МРЦ «Південний Буг» внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності;

-  проведених згідно з Антикорупційною програмою антикорупційних перевірок;

- проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;

- повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

12) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів МРЦ «Південний Буг»;

13) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

14) надавати керівнику, працівникам МРЦ «Південний Буг» роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;

15) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані МРЦ «Південний Буг» заходи із запобігання корупції;

16) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

17) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників МРЦ «Південний Буг» з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;

18) брати участь у процедурах добору персоналу МРЦ «Південний Буг»;

19) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами МРЦ «Південний Буг» щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

20) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, посадовою інструкцією.

12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:

 1) отримувати від працівників, керівника МРЦ «Південний Буг» письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

 2) отримувати від підрозділів МРЦ «Південний Буг» інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності МРЦ «Південний Буг», у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг через відкриті торги,  тощо.

 

  У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 3 робочих днів  з дати завершення проведення ним заходу;

 3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

 4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень МРЦ «Південний Буг», проведення в них контрольних заходів;

 5) отримувати доступ до наявних в МРЦ «Південний Буг» електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

 6) залучати до виконання своїх функцій за згодою керівника працівник МРЦ «Південний Буг» ;

 7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю МРЦ «Південний Буг»;

 8) ініціювати питання про притягнення працівників, керівника до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;

 9) звертатися до керівника з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;

 10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

 

VII. Порядок звітування Уповноваженого перед МРЦ «Південний Буг»  

 

 1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначені керівником, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі - Звіт).

 2. Звіт повинен включати інформацію щодо:

 1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

 2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

 3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

 4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

 5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

 6) наявних пропозицій і рекомендацій.

3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із керівником МРЦ «Південний Буг».

4. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу Антикорупційної програми, розміщуються у загальному відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті МРЦ «Південний Буг» .

 

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

 

 1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, керівником МРЦ «Південний Буг» Антикорупційної програми.

 2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах:

 1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

 2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників МРЦ «Південний Буг» щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

 3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

 3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

 4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

  Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, керівника МРЦ «Південний Буг»  про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає керівнику. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

 

IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

 

  1. Працівникам МРЦ «Південний Буг» гарантується конфіденційність їх повідомлень керівнику або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників МРЦ «Південний Буг» та повідомлень про факти підбурення працівників до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

  2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників МРЦ «Південний Буг» до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів МРЦ «Південний Буг».

Керівник забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

  3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

  4. Повідомлення працівників МРЦ «Південний Буг» про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

 Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника МРЦ «Південний Буг» або ділових партнерів МРЦ «Південний Буг» та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

  5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, або керівником.

 6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

  Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

 

X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

 

         1. Керівник та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в МРЦ «Південний Буг».

 2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

        3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.

         4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача керівник МРЦ «Південний Буг», Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

         5. Заходи для захисту викривача визначаються керівником спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

 

XI. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників

МРЦ «Південний Буг»

 

1. Працівники МРЦ «Південний Буг» МВС України зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника МРЦ «Південний Буг» він письмово повідомляє про це Уповноваженого .

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це керівника.

2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

 

3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду;

6) звільнення працівника.

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників МРЦ «Південний Буг» встановлюються Уповноваженим.

4. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності керівника МРЦ «Південний Буг» приймається керівництвом МВС.

5. Працівники МРЦ «Південний Буг» можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

 

XІІ. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

 

         1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми керівник, працівники МРЦ «Південний Буг» можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.

        2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

         3. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі - не пізніше ніж протягом 15 робочих днів  з дня отримання запиту.

         Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 7 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

         4. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

 

 

 

 

XІІІ. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в                                     МРЦ «Південний Буг»

 

1. Підвищення кваліфікації працівників МРЦ «Південний Буг» у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого керівником МРЦ «Південний Буг» тематичного плану-графіка на поточний рік, який готується Уповноваженим.

 Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників МРЦ «Південний Буг», так і окремі заходи для керівника МРЦ «Південний Буг» .

 Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахування

1) пропозицій керівника Центру, керівників структурних підрозділів;

2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»;

4) результатів внутрішніх розслідувань;

5) звіту Уповноваженого перед керівником МРЦ «Південний Буг» .

3. Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше 1,5% відсотків загального обсягу робочого часу на півріччя.

4. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

 

XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

 

         1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

      1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

      2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

         2. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником на працівників МРЦ «Південний Буг» відповідно до норм законодавства про працю.

 

XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

 

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником МРЦ «Південний Буг» або ознак вчинення працівником МРЦ «Південний Буг» корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це керівника, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявленняфактів про вчинення Уповноваженим корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, порушення вимог Антикорупційної програми керівник вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, керівник зобов’язаний вжити таких заходів:

1) протягом 15 днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується керівником.

  До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

 Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 7 днів.

  Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

 У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

З метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення посадовою особою МРЦ «Південний Буг» корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції за рішенням Керівника, а у разі його відсутності – особи, яка виконує його обов’язки, може бути проведено службове розслідування у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950.

   Рішенням щодо проведення службового розслідування визначаються голова комісії з проведення службового розслідування, інші члени комісії, предмет і дата початку та закінчення службового розслідування. Строк службового розслідування не може перевищувати двох місяців.

За анонімними повідомленнями службове розслідування проводиться, у разі коли таке повідомлення стосується порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 

XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

 

1. Керівник МРЦ «Південний Буг» забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

  1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»;

 2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

 3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

 4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, керівником,  а також з діловими партнерами МРЦ «Південний Буг» щодо удосконалення Антикорупційної програми.

3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також керівник, працівники МРЦ «Південний Буг».

4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає керівнику узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодоїх врахування або відхилення.

5. Керівник, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом МРЦ «Південний Буг».

У випадках, Уповноважений наполягає на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, керівник у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

6. У результаті схвалення пропозицій працівниками (трудовим колективом) МРЦ «Південний Буг» керівник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною.

 

 

 

 

Уповноважена особа з питань

запобігання корупції 

МРЦ МВС України «Південний Буг»                               Петро ДРЕЖЕНКОВ

 

Додаток 1

до Антикорупційної програми
МРЦ МВС України «Південний Буг»

 

 

                                                                            

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник МРЦ МВС                                                                                 України «Південний Буг»

                                                                       __________Олександр МУДРИЙ

 

                                                                                  

                  

                                                                                             

                                                                                     

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків

у діяльності МРЦ МВС України «Південний Буг»

 

Оцінку корупційних ризиків в МРЦ МВС України «Південний Буг» проведено,  використовуючи Методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, Методичні рекомендації щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб та Посібник з оцінки корупційних ризиків та розробки планів протидії корупції.

Наказом МРЦ МВС України «Південний Буг» від 24.01.2020 № 30-од «Про комісію з оцінки корупційних ризиків в МРЦ  МВС України «Південний Буг» затвердженносклад комісії та Положення про комісію. Призначено уповноваженого за реалізацію антикорупційної програми МРЦ МВС України «Південний Буг» на 2020-2022 роки та Головою комісії з оцінки корупційних ризиків  Дреженкова П.О. – юрисконсульта, до складу комісії входять 9 осіб  у їх числі:

         Трусь Ірина Миколаївна - заступник начальника центру з медичних питань - лікар;

          Мовчан Валентина Федорівна - старший інспектор з кадрів;

Вознюк Юрій Леонідович -  т.в.о. заступника начальника центру з загальних  питань;

          Савченко Олександр Вікторович, -  заступник начальника центру з технічних питань;

Власюк Лариса Станіславівна - начальник поліклініки – лікар;

        Собчук Олена Федорівна - завідувач відділення відновного лікування та реабілітації-лікар;

Тарасова Алла Миколаївна - головна медична сестра;

        Мазур Наталія Василівна – в.о. головного бухгалтера;

        Побережна Юлія Анатоліївна - директор пансіонату.

Для оцінювання корупційних ризиків використовувалася ідентифікація корупційних ризиків, яка була проведена шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища МРЦ МВС України «Південний Буг» на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності.

Комісією затверджено перелік функцій/процесів МРЦ МВС України «Південний Буг», для яких необхідно провести оцінку корупційних ризиків:

серед загальних: управління матеріальними ресурсами, управління фінансами, управління персоналом;

серед спеціалізованих: публічні закупівлі, внутрішній контроль використання повноважень.

         За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ МВС України «Південний Буг»  підготовлено:

-         опис ідентифікованих корупційних ризиків у його діяльності, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1);

-         пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

 

 

 

Голова комісії

з оцінки корупційних ризиків

МРЦ МВС України «Південний Буг»                              Петро ДРЕЖЕНКОВ

 

Додаток 2

до Антикорупційної програми МРЦ МВС

                                                                   України «Південний Буг»

 

Заходи із запобігання і протидії корупції Медичного реабілітаційного центру Міністерства внутрішніх справ України «Південний Буг», навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування. Очікувані результати

Найменування завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансування

 

2020

2021

2022

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції,
нормативно-правове регулювання відносин

 

1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції

1) розроблення, затвердження та надсилання на погодження до УЗКПЛ антикорупційної програми

Лютий

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Підготовлено проект наказу МРЦ про затвердження Антикорупційної програми, надіслано лист до УЗКПЛ

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

 

2) проведення засідань комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми з метою:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1) підготовки Антикорупційної програми МВС;

 

Січень

Лютий

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Підписано протокол засідання комісії

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

 

2.2) здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми

До 15 липня

 

До 15 січня

До 15 липня

 

До 15 січня До15 липня

 

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

 

Підписано протокол засідання комісії

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

2. Нормативно-правове регулювання відносин

1) участь у проведенні експертизи проектів наказів по МРЦ

Протягом

10 днів з дня надходження проекту на опрацювання до уповноваженої особи

Протягом

10 днів з дня надходження проекту на опрацювання  до уповноваженої особи

Протягом

10 днів з дня надходження проекту на опрацювання  до уповноваженої особи

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Взято участь у проведенні експертизи

 

 

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

 

2) повідомлення УЗКПЛ про призначення/звільнення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС

Протягом трьох

 робочих днів після призначення /звільнення

Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення

Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення

Cтарший інспектор з кадрів МРЦ МВС України «Південний Буг»

Забезпечено своєчасну актуалізацію інформації про осіб

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень

1) з метою дотримання вимог фінансового контролю візування  уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»

Перед призначенням/

звільненням працівника

Перед призначенням/звільненням працівника

Перед призначенням/звільненням працівника

 

Cтарший інспектор з кадрів  МРЦ МВС України «Південний Буг»,

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Проєкт наказу завізовано

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

1) проведення обов’язкового інструктажу працівником з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції

Протягом двох робочих днів після призначення на посаду

Протягом двох робочих днів після призначення на посаду

Протягом двох робочих днів після призначення на посаду

 

Cтарший інспектор з кадрів  МРЦ МВС України «Південний Буг»,

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Ознайомлено під підпис працівника

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

 

2) проведення навчання суб’єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Січень-лютий

Січень-лютий

Січень-лютий

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Охоплено навчанням 100% декларантів

 

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

 

3) організація та проведення щорічного інструктажу щодо основних положень  антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», (спеціалістів)

Квітень

Квітень

Квітень

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Охоплено навчанням 100% осіб

 

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

3. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства

1) Проведення роз’яснювальної роботи, щодо неприпустимості вчинення корупційних правопорушень

Травень

 

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Проведено роз’яснення

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

 

ІІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 

1. Здійснення заходів контролю щодо дотримання працівниками МРЦ, обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав.

1) проведення аналізу інформації,  пов'язаної з наявністю у працівниками МРЦ  підприємств чи корпоративних прав

Липень

Липень

Липень

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Інформація начальнику МРЦ

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

 

2) проведення аналізу інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав

Липень-серпень

Липень-серпень

Липень-серпень

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Проведено аналіз інформації

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

 

3) узагальнення інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав, підготовка пропозицій

Вересень

Вересень

Вересень

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Підготовлено узагальнену інформацію

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

2. Здійснення заходів контролю щодо дотримання працівниками МРЦ обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з спільною роботою близьких осіб

1) підготовка інформації щодо роботи близьких осіб

Квітень

Квітень

Квітень

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Підготовлено відповідну інформацію

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів, пов’язаних із додержанням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1) забезпечення моніторингу ефективності та контролю заходів з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників МРЦ

Грудень

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Проведено роз’яснення

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.

 

 

2) підготовка та розміщення на офіційному веб-сайті МРЦ рубриці «Запобігання корупції» інформаційного бюлетеню щодо аналізу інформації про складені Національним агентством з питань запобігання корупції протоколи про адміністративні правопорушення та надіслані приписи щодо ознак порушень вимог, пов’язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів

Щокварталу,не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом

Щокварталу,не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом

Щокварталу,не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Розміщено інформацію на офіційному вебсайті МРЦ

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту

 

1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків 

1) перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель

 

Згідно з планом закупівель на 2020 рік

Згідно з планом закупівель на 2021 рік

Згідно з планом закупівель на 2022 рік

Тендерний комітет

 

Проведення перевірок

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

 

2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель

Протягом року, під час проведення закупівельних процедур

Протягом року, під час проведення закупівельних процедур

Протягом року, під час проведення закупівельних процедур

Тендерний комітет

 

Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

 

3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання

Згідно з планами закупівель  на 2020 рік

Згідно з планами закупівель  на 2021 рік

Згідно з планами закупівель  на 2022 рік

Тендерний комітет

Розміщено інформаційне повідомлення на вебсайті

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

2. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами

1) організація виконання завдань і заходів, на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 437-року

У строки, визначені Планом

У строки, визначені Планом

У строки, визначені Планом

Головний бухгалтер

Виконано заходи

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

 

 

2) забезпечення всебічного інформування щодо надання медичних послуг на договірних основах тарифи на надані послуги

Постійно

Постійно

Постійно

Заступник начальника центру  з медичних питань,

Головний бухгалтер

Забезпечено розміщення інформації

У межах видатків, передбачених на фінансування закладів охорони здоров’я

 

4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами

1) проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання

25 грудня

25 грудня

25 грудня

Інвентаризаційна комісія

Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

 

2) проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів

25 грудня

25 грудня

25 грудня

Інвентаризаційна комісія

Складено звіт та надано пропозиції за результатами проведення заходів

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

V. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів

 

1. Проведення

інформаційних

кампаній

стосовно

реалізації МВС антикорупційної політики

1) забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення МРЦ заходів із запобігання та виявлення корупції на офіційному веб-сайті МРЦ

Не пізніше дня, наступного за днем після події

(заходу)

Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу)

Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу)

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

2) забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення МРЦ заходів з реалізації антикорупційної програми

 

Щопівроку,

не пізніше

20 січня,

20 липня,

 

Щопівроку,

не пізніше

20 січня,

20 липня,

 

Щопівроку,

не пізніше

20 січня,

20 липня,

 

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів

1) участь в організації та проведенні  на базі НАВС із залученням громадськості, міжнародних організацій та інших заінтересованих інституцій з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією
Міжнародних науково-практичних конференцій «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»

До 15 грудня

До 15 грудня

До 15 грудня

Начальник центру

Участь у заході

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

 

Голова комісії

з оцінки корупційних ризиків

МРЦ МВС України «Південний Буг»                              Петро ДРЕЖЕНКОВ

 

 

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності МРЦ МВС України «Південний Буг»

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності МРЦ МВС України «Південний Буг»,

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

 

 Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники  корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

1. Управління фінансами

1. Можливість необґрунтованого внесення змін до річного розпису асигнувань,  помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік.

Внесення змін до річного розпису асигнувань,  помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік не зумовлених потребою розпорядників бюджетних коштів.

Обмеженість бюджетних призначень та відповідно асигнувань розпорядників бюджетних коштів.

Подання розпорядниками бюджетних коштів документів з недостовірними обґрунтуваннями щодо необхідності внесення змін до розписів, які не підтверджуються відповідними детальними економічними розрахунками на підставі встановлених норм, нормативів, лімітів тощо, з урахуванням фактичного споживання.

Неефективне використання бюджетних коштів.

Порушення принципу ефективності та результативності використання бюджетних коштів.

 

2. Публічні закупівлі  

1. Ймовірність упередженого розгляду тендерних пропозицій учасників

За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZorro найбільш економічно вигідними, Замовник відхилив їх та визначив переможцем торгів учасника, пропозиція якого також мала бути відхилена за аналогічне порушення та була найдорожчою

Недоброчесність окремих членів тендерного комітету Замовника, можливий приватний інтерес

Порушення законодавства у сфері закупівель. Неефективне (зайве) використання коштів державного бюджету. Негативний вплив на імідж МВС

2. Ймовірність уникнення Замовником проведення процедури відкритих торгів закупівель шляхом поділу предмета закупівлі на частини

Замовник уклав з конкретним постачальником окремі договори на закупівлю товарів і послуг на суми, що сукупно перевищують встановлені частиною першою статті 2 Закону вартісні межі (200 тис. грн.). З метою уникнення перевищення вартісних меж у 200 тис. грн. Замовник визначив декілька предметів закупівель за різними кодами єдиного закупівельного словника ДК 2015, що за суттю та змістом не відповідають товару, який є предметом договору.

 

Недоброчесність окремих членів тендерного комітету Замовника, можливий приватний інтерес

Порушення законодавства у сфері закупівель. Неефективне (зайве) використання коштів державного бюджету. Негативний вплив на імідж МВС

3. Управління персоналом.

1. Можливе прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості

Прийняття на посади осіб які подали недостовірні відомості

 

Відсутність закріпленої на законодавчому рівні норми щодо обов’язковості проведення спеціальної перевірки.

Відсутність можливості у кадрової служби доступу до відповідних реєстрів та баз даних з метою перевірки наданих претендентами документів

Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, отримання неправомірної вигоди за прийняття рішення про призначення таких осіб.

Прийняття на роботу некваліфікованих працівників

 

2. Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщенню по службі (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб

Зацікавленість посадової особи щодо прийняття на роботу близьких осіб.

Неповідомлення посадової особи про конфлікт інтересів при прийнятті на роботу.

Така ситуація може спричинити прийняття на посаду близьких посадовій особі осіб, у тому числі некваліфікованих працівників

 

Недосконалість нормативно-правового регулювання кадрової роботи щодо процедури добору персоналу на різні категорії посад за уніфікованими формами кадрових документів у всіх підрозділах та за всіма напрямами роботи

Прийняття на посади осіб, близьких посадовим особам, отримання неправомірної вигоди за прийняття рішення про призначення таких осіб.

Прийняття на роботу некваліфікованих працівників

 

3. Уразливість співробітників підрозділів кадрового забезпечення та уповноважених співробітників до впливу керівництва, а також сторонніх осіб на порядок та результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення

Уразливість співробітників підрозділів кадрового забезпечення та уповноважених до впливу сторонніх осіб надає можливість прийняття незаконних рішень.

Неналежне виконання службових повноважень особами, які здійснюють вивчення або перевірку кандидатів на посади.

Можливе отримання неправомірної вигоди

 

Недостатній рівень компетентності співробітників щодо чинних антикорупційних обмежень при виконанні обов’язків, передбачених антикорупційним законодавством.

Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових (службових) осіб.

Необ’єктивність під час прийняття кадрових рішень, отримання неправомірної вигоди.

Упереджений підхід при вирішенні питань кадрового забезпечення та/або соціального захисту внаслідок зловживання повноваженнями та/або статусом.

 

4. Управління об’єктами державної власності

1. Можливе використання об’єктів державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди або використання об’єктів державної власності переданих в оренду не за призначенням

Використання державного майна безпідставно сторонніми юридичними та фізичними особами у власних інтересах.

Недостатній рівень забезпечення балансоутримувачами контролю за використанням об’єктів державного власності, не включення об’єктів державної власності (його частин) до переліку потенційних об’єктів оренди, не внесення (недостовірне внесення) даних до Автоматизованої системи «Юридичні особи», не виконання вимог наказу МВС від 30.07.2019 № 633 «Про ведення обліку об’єктів державної власності», не якісне проведення інвентаризацій об’єктів державної власності.

 

Недоотримання бюджетом та балансоутримувачами доходу у вигляді орендної плати, покриття витрат сторонніх осіб на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, втрата експлуатаційних властивостей об’єктів державної власності, негативний вплив на імідж МВС.

Отримання неправомірної вигоди

2. Можливе штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні або заниження вартості майна, що підлягає списанню

Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам, тощо з метою зняття їх  з обліку та подальшого використання в особистих цілях, або з метою їх подальшого придбання

Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, вчинення корупційного правопорушення

 

 

 

Уповноважена особа з питань

          запобігання корупції

МРЦ МВС України «Південний Буг»                                                                                               Петро ДРЕЖЕНКОВ

 

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності МРЦ МВС України «Південний Буг»

 

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

Корупційний ризик

Пріоритетність кор. ризику

(низька/

середня/

висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходу

Необхідні для впровадження заходів ресурси

Очікувані результати

1. Управління фінансами

1. Можливість необґрунтованого внесення змін до річного розпису асигнувань,  помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік.

Низька

Здійснення аналізу та перевірки пропозицій, щодо внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік.

Головний бухгалтер

Перед поданням змін до розпису на погодження та затвердження уповноваженим особам.

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Внесення змін до розпису відповідно до вимог бюджетного законодавства.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

 

2. Упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі

Низька

Дотримання посадовими особами організаційно –розпорядчих та виробничих документів при фінансових виплатах та заохоченнях

Начальник МРЦ, голова та члени відповідних комісій

Щомісячно при нарахуванні премій та на протязі року

 

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

2. Публічні закупівлі

1. Ймовірність упередженого розгляду тендерних пропозицій учасників

Середня

Обов’язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»

Тендерний комітет МРЦ

 

 

 

 

 

Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи до 15.01.2021; 15.01.2022; 15.01.2023

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Усунення відповідних корупційних ризиків

2. Ймовірність уникнення Замовником проведення процедури відкритих торгів закупівель шляхом поділу предмета закупівлі на частини

Середня

 

 

 

 

 

 

 

Обов’язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»

Тендерний комітет МРЦ

 

 

 

 

 

Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи

Січень 2020 р.

Січень 2021 р. Січень 2022 р.

 

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

Усунення відповідних корупційних ризиків

3. Управління персоналом, надання освітніх послуг

1. Можливе прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості

Середня

Проведення перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами  відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей у доступних реєстрах та базах даних).

Підготовка та подання суб’єкту призначення довідки про результати перевірок

Начальник, керівники структурних підрозділів,

Старший інспектор з кадрового забезпечення,

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Перед призначенням на посаду

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Перевірки проводяться.

Довідки про результати подаються на розгляд Начальнику МРЦ

2. Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщенню по службі (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб

Середня

Запровадження обов’язкової чіткої і прозорої процедури добору персоналу на різні категорії посад за уніфікованими формами кадрових документів у всіх підрозділах та за всіма напрямами роботи.

Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе. Підготовка та подання суб’єкту призначення довідки про результати

Начальник, керівники структурних підрозділів,

Старший інспектор з кадрового забезпечення,

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Перед призначенням на посаду

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Перевірки проводяться.

Довідки про результати подаються на розгляд Начальнику МРЦ

3. Уразливість працівників підрозділів кадрового забезпечення та уповноважених співробітників до впливу керівництва, а також сторонніх осіб на порядок та результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення

Середня

Проведення перевірки (тестування) рівня знань

співробітників підрозділів кадрового забезпечення щодо вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо  чинних антикорупційних обмежень.

Проведення навчань (тренінгів) для особового складу

 

 

Начальник, керівники структурних підрозділів,

Старший інспектор з кадрового забезпечення,

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

Згідно з окремо затвердженим планом.

Щорічно,

звіт до 01.01.
та до 01.07.

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Перевірки проводяться.

Довідки про результати подаються на розгляд Начальнику МРЦ

Проаналізовано рівень знань співробітників щодо вимог антикорупційного законодавства.

Проведено навчання (тренінги) для особового складу.

Працівники додатково проінструктовано про персональну відповідальність.

 

4. Управління об’єктами державної власності

1. Можливе використання об’єктів державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди або використання об’єктів державної власності переданих в оренду не за призначенням

Середня

Проведення вибіркових перевірок стану збереження та ефективності використання об’єктів державної власності та дотримання наказу МВС від 30.07.2019

№ 633 «Про ведення обліку об’єктів державної власності»

Керівники структурних підрозділів, матеріально відповідальні особи МРЦ

До 01.12.2020

До 01.12.2021

До 01.12.2022

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Проведено перевірки, результати яких з пропозиціями надані на розгляд Начальнику МРЦ

3. Можливе штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні або заниження вартості майна, що підлягає списанню

Середня

Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів

Комісія з інвентаризації

До 01.12.2020

До 01.12.2021

До 01.12.2022

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Проведено перевірки, результати яких з пропозиціями надані на розгляд Начальнику МРЦ

 

 

Уповноважена особа з питань

          запобігання корупції

МРЦ МВС України «Південний Буг»                                                                                                   Петро ДРЕЖЕНКОВ