Антикорупційна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МРЦ МВС України

«Південний Буг»

від 28.05.2018 року  № 62-од

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Медичного реабілітаційного центру МВС України
«Південний Буг» на 2018 рік

Преамбула

Цією Антикорупційною програмою Медичний реабілітаційний центр МВС України «Південний Буг» (далі – МРЦ «Південний Буг») проголошує, що її працівники, посадові особи, керівник і засновники (учасники) у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

І. Загальні положення

1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності МРЦ «Південний Буг»

2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.

4. Антикорупційну програму затверджено рішенням (наказом) керівника
МРЦ «Південний Буг» після її обговорення з працівниками і посадовими особами МРЦ «Південний Буг»

5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб МРЦ «Південний Буг», а також для її ділових партнерів-1.

ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками  МРЦ «Південний Буг», включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника, засновників (учасників), а також для усіх суб’єктів господарської діяльності (філій, підрозділів, дочірніх підприємств), над якими вона здійснює контроль.

2. Антикорупційна програма також застосовується МРЦ «Південний Буг» у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

1) засновники (учасники)  (МРЦ «Південний Буг»далі - засновники (учасники));

2) керівник МРЦ «Південний Буг» (далі - керівник);

3) посадова особа МРЦ «Південний Буг», відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;

4) посадові особи МРЦ «Південний Буг» всіх рівнів та інші працівники  МРЦ «Південний Буг»(далі - працівники).

ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності МРЦ «Південний Буг»

1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності МРЦ «Південний Буг»

1. МРЦ «Південний Буг» забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

2. Антикорупційні заходи включають:

1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»;

2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності МРЦ «Південний Буг»

3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами МРЦ «Південний Буг» є-2:

1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;

3) положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;

4) критерії обрання ділових партнерів МРЦ «Південний Буг».

5) обмеження щодо підтримки МРЦ «Південний Буг» політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

11) обмеження щодо подарунків;

12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

2. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»

1. МРЦ «Південний Буг» не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

2. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

3. Оцінка корупційних ризиків в МРЦ «Південний Буг» проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія).

Порядок діяльності та склад комісії затверджуються керівником.

До складу комісії входять Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів МРЦ «Південний Буг», а також інші працівники, визначені керівником за погодженням з Уповноваженим.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники МРЦ «Південний Буг», а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в МРЦ «Південний Буг».

4. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності засновників (учасників), керівника та працівників МРЦ «Південний Буг» .

5. Корупційні ризики у діяльності МРЦ «Південний Буг» поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності МРЦ «Південний Буг».

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими МРЦ «Південний Буг» перебуває у ділових правовідносинах.

6. За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

7. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг» комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії.

Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається керівнику, засновникам (учасникам) МРЦ «Південний Буг» і повинен містити:

1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

2) оцінку виявлених корупційних ризиків;

3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Текст звіту надається для ознайомлення працівникам МРЦ «Південний Буг», а також може бути оприлюднений на веб-сайті МРЦ «Південний Буг» (у разі його наявності).

8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

9. МРЦ «Південний Буг» не рідше ніж один раз на три роки повинен проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.

10. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків керівник, засновники (учасники) вживають необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності МРЦ «Південний Буг», у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

3. Опис антикорупційних стандартів і процедуру діяльності МРЦ «Південний Буг»

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені МРЦ «Південний Буг», проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

2. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку МРЦ «Південний Буг», положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються МРЦ «Південний Буг».

Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності МРЦ «Південний Буг» .

3. Ділові партнери МРЦ «Південний Буг» обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності-3.

4. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності МРЦ «Південний Буг» розробляє Уповноважений та затверджує керівник.

5. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку-4 наявних або потенційних ділових партнерів МРЦ «Південний Буг» з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів для різних сфер діяльності МРЦ «Південний Буг», що розробляються та затверджуються Уповноваженим. Матеріали перевірки зберігаються не менше ніж 5 років.

За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера МРЦ «Південний Буг» Уповноважений складає письмову рекомендацію керівнику.

У разі негативної рекомендації Уповноваженого керівник для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

6. МРЦ «Південний Буг» (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) може здійснювати внески на підтримку політичних партій, а також здійснювати благодійну діяльність лише після висновку Уповноваженого про відсутність корупційних ризиків.

Уповноважений ухвалює висновок протягом 7 днів (визначається (встановлюється) МРЦ «Південний Буг» ) після отримання всіх документів, пов’язаних із здійсненням вказаних внесків або благодійної діяльності, і направляє його керівнику.

Благодійна діяльність МРЦ «Південний Буг» за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) лише через благодійні організації відповідно до законодавства.

7. Здійснення благодійної діяльності МРЦ «Південний Буг» не допускається, якщо:

1) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;

2) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

Уповноважений веде реєстр здійснених МРЦ «Південний Буг» внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності. Дані в такому реєстрі підлягають зберіганню не менше ніж 5 років.

Положення про порядок ведення вказаного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого.

8. Для повідомлення працівниками МРЦ «Південний Буг» про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні МРЦ «Південний Буг» та на офіційному веб-сайті МРЦ «Південний Буг» (у разі його наявності). Така інформація повинна містити:

номер телефону для здійснення повідомлень 8 (04338) 2-27-01;

адресу електронної пошти для здійснення повідомлень sanmvd@ukr.net;

години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення з 8:00 до 17:00.

* Визначається (встановлюється) МРЦ «Південний Буг».

Уповноважений розробляє типову форму повідомлення.

Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого.

Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень встановлюються в положенні, затвердженому керівником за поданням Уповноваженого.

IV. Норми професійної етики працівників МРЦ «Південний Буг»

1. Працівники МРЦ «Південний Буг» під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки або вимог кодексу етики МРЦ «Південний Буг» (у разі його наявності).

2. Працівники МРЦ «Південний Буг» толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

3. Працівники МРЦ «Південний Буг» діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

4. Працівники МРЦ «Південний Буг» сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна МРЦ «Південний Буг» .

5. Працівники МРЦ «Південний Буг»  не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

6. Працівники МРЦ «Південний Буг» , незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва МРЦ «Південний Буг», якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

7. Працівники МРЦ «Південний Буг» самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник МРЦ «Південний Буг» вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або керівника МРЦ «Південний Буг», або її засновників (учасників) та Уповноваженого.

V. Права і обов’язки засновників (учасників) та працівників
(крім Уповноваженого) МРЦ «Південний Буг»

1. Засновники (учасники), керівник, працівники та інші особи, що діють від імені МРЦ «Південний Буг», мають право-6:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.

2. Засновники (учасники), керівник, працівники МРЦ «Південний Буг» зобов’язані-7:

1) дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів МРЦ «Південний Буг»;

3) невідкладно інформувати Уповноваженого, керівника або засновників (учасників) МРЦ «Південний Буг» про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками МРЦ «Південний Буг» або іншими фізичними або юридичними особами, з якими МРЦ «Південний Буг» перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю МРЦ «Південний Буг»;

6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю МРЦ «Південний Буг».

3. Працівникам та керівнику МРЦ «Південний Буг» забороняється-8:

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2) використовувати будь-яке майно  МРЦ «Південний Буг» чи її кошти в приватних інтересах;

3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та МРЦ «Південний Буг»;

4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами МРЦ «Південний Буг», якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників МРЦ «Південний Буг»  з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та МРЦ «Південний Буг»;

6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівника МРЦ «Південний Буг» до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з МРЦ «Південний Буг» особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом-9.

5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, керівником МРЦ «Південний Буг» (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються-10.

Працівники, керівник можуть приймати подарунки-11, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує одного прожиткового мінімуму.

Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

даруються близькими особами;

одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, керівник МРЦ «Південний Буг»  зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників МРЦ «Південний Буг» ;

4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або керівника МРЦ «Південний Буг» .

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи керівником МРЦ «Південний Буг».

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником МРЦ «Південний Буг» або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника МРЦ «Південний Буг» у разі його відсутності.

6. Працівники, керівник, а також особи, які діють від імені МРЦ «Південний Буг», утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю МРЦ «Південний Буг».

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

Загальну політику МРЦ «Південний Буг» щодо пропозицій подарунків від імені МРЦ «Південний Буг» в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає керівник із врахуванням вимог законодавства.

7. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, керівник МРЦ «Південний Буг» протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за встановленою ним формою.

VI. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності)

1. Уповноважений МРЦ «Південний Буг»  призначається засновниками (учасниками) або її керівником відповідно до законодавства про працю та установчих документів МРЦ «Південний Буг».

2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.

4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю МРЦ «Південний Буг».

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це керівника МРЦ «Південний Буг»  з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

5. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 64 Закону.

Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи керівника МРЦ «Південний Буг» або її засновників (учасників)за умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції. Порядок надання такої згоди затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672.

6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник центру письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

7. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в  МРЦ «Південний Буг»

8. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників МРЦ «Південний Буг»-12.

9. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в МРЦ «Південний Буг» є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, засновників (учасників), керівника, ділових партнерів МРЦ «Південний Буг», а також інших осіб забороняється.

Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

10. Засновники (учасники), керівник МРЦ «Південний Буг» зобов’язані:

1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

2) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;

3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний-13:

1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

2) організовувати підготовку внутрішніх документів МРЦ «Південний Буг» з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

3) розробляти і подавати на затвердження керівника внутрішні документи МРЦ «Південний Буг» з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, керівником МРЦ «Південний Буг» Закону і Антикорупційної програми;

5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

8) забезпечувати підготовку та подання керівнику пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

10) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»;

11) забезпечувати формування і ведення реєстрів-14:

працівників МРЦ «Південний Буг», притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

здійснених МРЦ «Південний Буг» внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності;

проведених згідно з Антикорупційною програмою антикорупційних перевірок;

проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;

повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

12) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів МРЦ «Південний Буг» ;

13) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

14) надавати засновникам (учасникам), керівнику, працівникам МРЦ «Південний Буг» роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;

15) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані МРЦ «Південний Буг» заходи із запобігання корупції;

16) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

17) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників МРЦ «Південний Буг» з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;

18) брати участь у процедурах добору персоналу МРЦ «Південний Буг»;

19) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами МРЦ «Південний Буг»  щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

20) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором.

12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право-15:

1) отримувати від працівників, керівника МРЦ «Південний Буг» письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

2) отримувати від підрозділів МРЦ «Південний Буг» інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності МРЦ «Південний Буг», у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, у конкурсах тощо.

У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 3 робочих днів (визначається (встановлюється) МРЦ «Південний Буг») з дати завершення проведення ним заходу;

3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень МРЦ «Південний Буг», проведення в них контрольних заходів;

5) отримувати доступ до наявних в МРЦ «Південний Буг» електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

6) залучати до виконання своїх функцій за згодою керівника працівників МРЦ «Південний Буг»;

7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю МРЦ «Південний Буг»;

8) ініціювати питання про притягнення працівників, керівника до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;

9) звертатися до засновників (учасників), керівника з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;

10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

VII. Порядок звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) МРЦ «Південний Буг»

1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначені засновниками (учасниками) або керівником, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми-16 (далі - Звіт).

2. Звіт повинен включати інформацію щодо-17:

1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

6) наявних пропозицій і рекомендацій.

3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із засновниками (учасниками) або керівником
МРЦ «Південний Буг».

4. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу Антикорупційної програми, розміщуються у загальному відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті МРЦ «Південний Буг» (у разі його наявності).

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, керівником МРЦ «Південний Буг» Антикорупційної програми.

2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах-18:

1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників МРЦ «Південний Буг»  щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому
розділом XV Антикорупційної програми.

4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, керівника МРЦ «Південний Буг» про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає керівнику та засновникам (учасникам). Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

1. Працівникам МРЦ «Південний Буг»  гарантується конфіденційність їх повідомлень засновникам (учасникам), керівнику або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників МРЦ «Південний Буг» та повідомлень про факти підбурення працівників МРЦ «Південний Буг»  до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників МРЦ «Південний Буг» до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів . МРЦ «Південний Буг»

Керівник забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

4. Повідомлення працівників МРЦ «Південний Буг»  про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника МРЦ «Південний Буг» або ділових партнерів центру та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, визначений засновниками (учасниками) або керівником.

6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

1. Керівник та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в МРЦ «Південний Буг».

2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.

4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача керівник МРЦ «Південний Буг», Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

5. Заходи для захисту викривача визначаються засновниками (учасниками) або керівником-19 спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

 

XI. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників
МРЦ «Південний Буг»

1. Працівники МРЦ «Південний Буг» зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника МРЦ «Південний Буг»  він письмово повідомляє про це Уповноваженого та засновників(учасників).

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це керівника.

2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду;

6) звільнення працівника.

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників МРЦ «Південний Буг» встановлюються Уповноваженим.

4. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності керівника МРЦ «Південний Буг»  приймається засновниками (учасниками).

5. Працівники МРЦ «Південний Буг» можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

XІІ. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми засновники (учасники), керівник, працівники центру можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.

2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

3. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі - не пізніше ніж протягом 15 робочих днів з дня отримання запиту.

Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 7 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

4. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

 

XІІІ. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції
в МРЦ «Південний Буг»

1. Підвищення кваліфікації працівників МРЦ «Південний Буг»  у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого керівником МРЦ «Південний Буг» тематичного плану-графіка на кожне півріччя, який готується Уповноваженим.

Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників МРЦ «Південний Буг», так і окремі заходи для керівника та/або засновників (учасників) МРЦ «Південний Буг» .

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

1) пропозицій керівника, засновників (учасників), керівників структурних підрозділів;

2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»;

4) результатів внутрішніх розслідувань;

5) звіту Уповноваженого перед засновниками (учасниками).

3. Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше 1,5 відсотків загального обсягу робочого часу на півріччя.

4. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

 

XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

2. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником на працівників МРЦ «Південний Буг» відповідно до норм законодавства про працю.

XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником МРЦ «Південний Буг» або ознак вчинення працівником МРЦ «Південний Буг» корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це керівника, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми керівником або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це засновників (учасників), які вживають заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми керівник повідомляє про це засновників (учасників) МРЦ «Південний Буг» і вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, засновники (учасники), керівник зобов’язані вжити таких заходів:

1) протягом 15 днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується керівником.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 7 днів.

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

1. Керівник МРЦ «Південний Буг» забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»;

2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, керівником, засновниками (учасниками) МРЦ «Південний Буг», а також з діловими партнерами центру щодо удосконалення Антикорупційної програми.

3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також засновники (учасники), керівник, працівники
МРЦ «Південний Буг».

4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає керівнику узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення-21.

5. Керівник, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом та засновниками (учасниками).

У випадках, коли засновники (учасники) або Уповноважений наполягають на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, керівник у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

6. У результаті схвалення пропозицій засновниками (учасниками) та працівниками (трудовим колективом) МРЦ «Південний Буг» керівник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною.

Примітки:

1. У цьому пункті вказуються спосіб та місце розміщення тексту Антикорупційної програми у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті МРЦ «Південний Буг» (у разі наявності).

2. МРЦ «Південний Буг» може визначити додаткові антикорупційні стандарти і процедури, опис яких повинен міститися в Антикорупційній програмі.

3. МРЦ «Південний Буг» може визначити додаткові принципи відбору ділових партнерів, зважаючи на специфіку своєї діяльності.

4. МРЦ «Південний Буг» може визначити основні критерії проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів, порядок її проведення.

5. МРЦ «Південний Буг» має врахувати специфіку своєї діяльності та зазначити додаткові норми професійної етики працівників.

6. МРЦ «Південний Буг» може зазначити додаткові права, зважаючи на специфіку своєї діяльності.

7. МРЦ «Південний Буг» може зазначити додаткові обов’язки, зважаючи на специфіку своєї діяльності.

8. МРЦ «Південний Буг може зазначити додаткові заборони, зважаючи на специфіку своєї діяльності, у тому числі заборону працівникам займатися будь-якою діяльністю, яка може скласти конкуренцію МРЦ «Південний Буг».

9. МРЦ «Південний Буг» може зазначити додаткові обмеження для осіб після звільнення або припинення діяльності, зважаючи на специфіку своєї діяльності.

10. МРЦ «Південний Буг» може визначити додаткові випадки, коли одержання подарунків є забороненим.

11. Подарунки, одержані керівником або працівниками, як подарунки державним або комунальним підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року
 № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим,територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям».

12. У разі створення окремого структурного підрозділу Уповноваженого пункт 8 розділу VI має бути сформульований таким чином: «8. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати працівників підпорядкованого йому структурного підрозділу, а також (за згодою керівника) інших працівників Юридичної особи. Структурний підрозділ Уповноваженого створюється та ліквідовується наказом керівника. Працівники структурного підрозділу призначаються на посади та звільняються з посад (у разі розірвання трудового договору з ініціативи керівника Юридичної особи або її засновників (учасників)) за згодою Уповноваженого».

13. МРЦ «Південний Буг» може визначити додаткові обов’язки Уповноваженого, зважаючи на специфіку своєї діяльності.

14. Може бути зазначено назву інших, ніж зазначені у переліку, реєстрів, якщо Антикорупційною програмою передбачено їх ведення Уповноваженим.

15. МРЦ «Південний Буг»  може визначити додаткові права Уповноваженого, зважаючи на специфіку своєї діяльності.

16. У разі наявності Уповноважених у суб’єктах господарської діяльності (філіях, підрозділах, дочірніх підприємствах), над якими  МРЦ «Південний Буг» здійснює контроль, Уповноважений забезпечує підготовку зведеного Звіту.

17. МРЦ «Південний Буг» може визначити додаткову інформацію, яка має міститися у Звіті, зважаючи на специфіку своєї діяльності.

18. МРЦ «Південний Буг» може визначити порядок здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників МРЦ «Південний Буг», порядок проведення експертизи документів, а також додаткові форми нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, зважаючи на специфіку своєї діяльності.

19. МРЦ «Південний Буг» може визначити перелік заходів для захисту викривача та порядок їх застосування.

20. МРЦ «Південний Буг» може встановити додаткові вимоги, зважаючи на специфіку своєю діяльності, зокрема, щорічну добровільну подачу працівниками декларації про відсутність конфлікту інтересів.

21. Зміни до Антикорупційної програми не можуть встановлювати стандарти та вимоги нижчі, ніж передбачені Законом та Типовою антикорупційною програмою.

 

Начальник центру                                                                             О.І. Мудрий

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МРЦ МВС «Південний Буг»

від ___ ______ 2019 року № ____

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Медичного реабілітаційного центру Міністерства внутрішніх
справ України «Південний Буг» на 2019 рік

         Цією Антикорупційною програмою Медичний реабілітаційний центр МВС України «Південний Буг» ( далі – МРЦ «Південний Буг») проголошує, що керівник, посадові особи, та усі працівники у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям.

І. Загальні положення

1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності МРЦ «Південний Буг».

2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.

4. Антикорупційна програма погоджується з Управлінням запобігання корупції та проведення люстрації МВС та затверджується наказом керівника після її обговорення з працівниками і посадовими особами МРЦ «Південний Буг».

5. Текст Антикорупційної програми розміщений на офіційному веб-сайті МРЦ «Південний Буг» та перебуває у постійному відкритому доступі.

ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми 

         1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками МРЦ «Південний Буг», включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника, а також для усіх суб’єктів господарської діяльності (філій,підрозділів, дочірніх підприємств), над якими вона здійснює контроль.

          2. Антикорупційна програма також застосовується МРЦ «Південний Буг» у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

          3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

         1) керівник МРЦ «Південний Буг» (далі - керівник);

          2) посадова особа МРЦ «Південний Буг», відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;

  3) посадові особи МРЦ «Південний Буг» всіх рівнів та інші працівники МРЦ «Південний Буг» (далі – працівники).

ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності МРЦ «Південний Буг»

1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності МРЦ «Південний Буг»

  1. МРЦ «Південний Буг» забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності. Завдання і заходи щодо запобігання і протидії корупції в МРЦ МВС України «Південний Буг»  зазначаються в додатку 2 до Антикорупційої програми.

 Завдання та заходи щодо запобігання і протидії корупції в МРЦ МВС України «Південний Буг» розробляються Уповноваженим та затверджуються керівником у вигляді додатку до цієї Антикорупційної програми.

         2. Антикорупційні заходи включають:

          1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»;

 2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності МРЦ «Південний Буг».

 3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами МРЦ «Південний Буг» є:

         1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

 2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;

          3) положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;

 4) критерії обрання ділових партнерів МРЦ «Південний Буг»;

 5) обмеження щодо підтримки МРЦ «Південний Буг» політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

 6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

 7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

 8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

 9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

 10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

 11) обмеження щодо подарунків;

 12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

2. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»

1. МРЦ «Південний Буг» не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності, про що складає відповідний Звіт (додаток 1 до Антикорупційної програми).

         2. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

 3. Оцінка корупційних ризиків в МРЦ «Південний Буг» проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія).

 Порядок діяльності та склад комісії затверджуються керівником.

До складу комісії входять Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів МРЦ «Південний Буг», а також інші працівники, визначені керівником за погодженням з Уповноваженим.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники МРЦ «Південний Буг», а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в МРЦ «Південний Буг».

         4. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності, керівника та працівників МРЦ «Південний Буг».

         5. Корупційні ризики у діяльності МРЦ «Південний Буг» поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності МРЦ «Південний Буг».

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими МРЦ «Південний Буг» перебуває у ділових правовідносинах.

         6. За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

 7. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг» комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії.

 Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається керівнику МРЦ «Південний Буг» і повинен містити:

 1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

 2) оцінку виявлених корупційних ризиків;

 3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

 Текст звіту надається для ознайомлення працівникам МРЦ «Південний Буг», а також може бути оприлюднений на веб-сайті МРЦ «Південний Буг» ( у разі його наявності).

         8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

 9. МРЦ «Південний Буг» не рідше ніж один раз на три роки повинна проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.

         10. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків керівник вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності МРЦ «Південний Буг», у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур. 

3. Опис антикорупційних стандартів і процедуру діяльності МРЦ «Південний Буг» 

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені МРЦ «Південний Буг», проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

 2. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку МРЦ «Південний Буг», положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються МРЦ «Південний Буг».

        Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності МРЦ «Південний Буг».

 3. Ділові партнери МРЦ «Південний Буг» обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності .

 4. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності МРЦ «Південний Буг» розробляє Уповноважений та затверджує керівник.

  5. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів МРЦ «Південний Буг» з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

         Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів для різних сфер діяльності МРЦ «Південний Буг», що розробляються та затверджуються Уповноваженим. Матеріали перевірки зберігаються не менше ніж 5 років.

 За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера МРЦ «Південний Буг»  Уповноважений складає письмову рекомендацію керівнику.

         У разі негативної рекомендації Уповноваженого керівник для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

6. МРЦ «Південний Буг» (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) може здійснювати внески на підтримку політичних партій, а також здійснювати благодійну діяльність лише після висновку Уповноваженого про відсутність корупційних ризиків.

Уповноважений ухвалює висновок протягом 7 днів після отримання всіх документів, пов’язаних із здійсненням вказаних внесків або благодійної діяльності, і направляє його керівнику.

Благодійна діяльність МРЦ «Південний Буг» за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) лише через благодійні організації відповідно до законодавства.

7. Здійснення благодійної діяльності МРЦ «Південний Буг» не допускається, якщо:

1) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;

 2) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

  Уповноважений веде реєстр здійснених МРЦ «Південний Буг» внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності. Дані в такому реєстрі підлягають зберіганню не менше ніж 5 років.

 Положення про порядок ведення вказаного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого.

  8. Для повідомлення працівниками МРЦ «Південний Буг» про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні МРЦ «Південний Буг» та на офіційному веб-сайті МРЦ «Південний Буг».

 Така інформація містить:

-  номер телефону для здійснення повідомлень : (04338) 2-27-01, моб.тел: 0983161242;

- адресу електронної пошти для здійснення повідомлень: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

- години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення з 800 по 1700 год.

Уповноважений розробляє типову форму повідомлення.

 Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого.

  Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень встановлюються в положенні, затвердженому керівником за поданням Уповноваженого.

IV. Норми професійної етики працівників МРЦ «Південний Буг» 

 1. Працівники МРЦ «Південний Буг» під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки або вимог кодексу етики МРЦ «Південний Буг» (у разі його наявності).

 2. Працівники МРЦ «Південний Буг» толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

  3. Працівники МРЦ «Південний Буг» діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

  4. Працівники МРЦ «Південний Буг» сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна МРЦ «Південний Буг».

 5. Працівники МРЦ «Південний Буг» не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

 6. Працівники МРЦ «Південний Буг», незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівника МРЦ «Південний Буг», якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

  7. Працівники МРЦ «Південний Буг» самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

  У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник МРЦ «Південний Буг» вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або керівника МРЦ «Південний Буг», або Уповноваженого.

V. Права і обов’язки працівників (крім Уповноваженого)
МРЦ «Південний Буг»
 

 1. Працівники та інші особи, що діють від імені МРЦ «Південний Буг», мають право:

 1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

 2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.

  2. Керівник, працівники МРЦ «Південний Буг» зобов’язані:

  1) дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

 2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів МРЦ «Південний Буг»;

 3) невідкладно інформувати Уповноваженого, керівника МРЦ «Південний Буг» про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками або іншими фізичними або юридичними особами, з якими МРЦ «Південний Буг» перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

  4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

 5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю МРЦ «Південний Буг»;

 6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю МРЦ «Південний Буг».

3. Працівникам та керівнику МРЦ «Південний Буг» забороняється:

         1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

         2) використовувати будь-яке майно МРЦ «Південний Буг»  чи кошти в приватних інтересах;

         3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та МРЦ «Південний Буг»;

         4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами МРЦ «Південний Буг», якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

         5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та МРЦ «Південний Буг»;

         6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівника МРЦ «Південний Буг» до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

         4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з МРЦ «Південний Буг» особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.

5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, керівником МРЦ «Південний Буг» (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються.

Працівники, керівник можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує одного прожиткового мінімуму.

 Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

-  даруються близькими особами;

- одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, керівник МРЦ «Південний Буг» зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

 1) відмовитися від пропозиції;

 2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

 3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників МРЦ «Південний Буг»;

 4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або керівника МРЦ «Південний Буг».

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи керівником МРЦ «Південний Буг».

  У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником МРЦ «Південний Буг» або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника МРЦ «Південний Буг» у разі його відсутності.

  6. Працівники, керівник, а також особи, які діють від імені МРЦ «Південний Буг», утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю МРЦ «Південний Буг».

  Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

 Загальну політику МРЦ «Південний Буг» щодо пропозицій подарунків від імені МРЦ «Південний Буг» в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає керівник із врахуванням вимог законодавства.

  7. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, керівник МРЦ «Південний Буг» протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за встановленою ним формою. 

VI. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників

         1. Уповноважений МРЦ «Південний Буг» призначається керівником відповідно до законодавства про працю та установчих документів МРЦ «Південний Буг» з урахуванням положень Закону.

 2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

 3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.

         4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю МРЦ «Південний Буг».

 У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це керівника МРЦ «Південний Буг»  з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

         5. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 64 Закону.

         Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи керівника МРЦ «Південний Буг» за умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції. Порядок надання такої згоди затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672.

         6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник МРЦ «Південний Буг» письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

7. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в МРЦ «Південний Буг».

8. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників МРЦ «Південний Буг».

         9. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в МРЦ «Південний Буг» є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, керівника, ділових партнерів МРЦ «Південний Буг», а також інших осіб забороняється.

 Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

10. Керівник МРЦ «Південний Буг» зобов’язаний:

 1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

 2) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;

  3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

  4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:

 1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

 2) організовувати підготовку внутрішніх документів МРЦ «Південний Буг» з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

 3) розробляти і подавати на затвердження керівнику внутрішні документи МРЦ «Південний Буг» з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

 4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, керівником МРЦ «Південний Буг» Закону і Антикорупційної програми;

 5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

 6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

 7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

 8) забезпечувати підготовку та подання керівнику пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

 9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

 10) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»;

 11) забезпечувати формування і ведення реєстрів:

- працівників МРЦ «Південний Буг», притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- здійснених МРЦ «Південний Буг» внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності;

-  проведених згідно з Антикорупційною програмою антикорупційних перевірок;

- проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;

- повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

12) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів МРЦ «Південний Буг»;

13) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

 14) надавати керівнику, працівникам МРЦ «Південний Буг» роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;

 15) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані МРЦ «Південний Буг» заходи із запобігання корупції;

 16) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

 17) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників МРЦ «Південний Буг» з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;

 18) брати участь у процедурах добору персоналу МРЦ «Південний Буг»;

 19) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами МРЦ «Південний Буг» щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

 20) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, посадовою інструкцією.

 12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:

 1) отримувати від працівників, керівника МРЦ «Південний Буг» письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

 2) отримувати від підрозділів МРЦ «Південний Буг» інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності МРЦ «Південний Буг», у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг через відкриті торги, тощо.

  У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 3 робочих днів  з дати завершення проведення ним заходу;

 3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

 4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень МРЦ «Південний Буг», проведення в них контрольних заходів;

 5) отримувати доступ до наявних в МРЦ «Південний Буг» електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

 6) залучати до виконання своїх функцій за згодою керівника працівник МРЦ «Південний Буг»;

 7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю МРЦ «Південний Буг»;

 8) ініціювати питання про притягнення працівників, керівника до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;

 9) звертатися до керівника з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;

 10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

 

VII. Порядок звітування Уповноваженого перед МРЦ «Південний Буг»

 

1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначені керівником, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі - Звіт).

 

 2. Звіт повинен включати інформацію щодо:

 

 1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

 

 2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

 

 3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

 

 4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

 

 5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

 

 6) наявних пропозицій і рекомендацій.

 

 3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із керівником МРЦ «Південний Буг».

 

 4. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу Антикорупційної програми, розміщуються у загальному відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті МРЦ «Південний Буг» .

 

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

 

 1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, керівником МРЦ «Південний Буг» Антикорупційної програми.

 2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах:

 1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

 2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників МРЦ «Південний Буг» щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

 3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

 3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

 4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

  Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, керівника МРЦ «Південний Буг»  про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає керівнику. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

 

IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

 

  1. Працівникам МРЦ «Південний Буг» гарантується конфіденційність їх повідомлень керівнику або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників МРЦ «Південний Буг» та повідомлень про факти підбурення працівників до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

  2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників МРЦ «Південний Буг» до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів МРЦ «Південний Буг».

Керівник забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

  3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

  4. Повідомлення працівників МРЦ «Південний Буг» про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

 Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника МРЦ «Південний Буг» або ділових партнерів МРЦ «Південний Буг» та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

  5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, або керівником.

  6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

 

X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

 

         1. Керівник та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в МРЦ «Південний Буг».

 2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

         3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.

         4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача керівник МРЦ «Південний Буг», Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

         5. Заходи для захисту викривача визначаються керівником спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

 

XI. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників

МРЦ «Південний Буг»

 

1. Працівники МРЦ «Південний Буг» МВС України зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника МРЦ «Південний Буг» він письмово повідомляє про це Уповноваженого .

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це керівника.

2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду;

6) звільнення працівника.

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників МРЦ «Південний Буг» встановлюються Уповноваженим.

4. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності керівника МРЦ «Південний Буг» приймається керівництвом МВС.

5. Працівники МРЦ «Південний Буг» можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

 

XІІ. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

 

 

 

         1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми керівник, працівники МРЦ «Південний Буг» можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.

 

         2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

 

         3. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі - не пізніше ніж протягом 15 робочих днів  з дня отримання запиту.

 

         Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 7 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

 

         4. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XІІІ. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в                                     МРЦ «Південний Буг»

 

 

 

1. Підвищення кваліфікації працівників МРЦ «Південний Буг» у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

 

2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого керівником МРЦ «Південний Буг» тематичного плану-графіка на поточний рік, який готується Уповноваженим.

 

 Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників МРЦ «Південний Буг», так і окремі заходи для керівника МРЦ «Південний Буг» .

 

 Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахування

 

1) пропозицій керівника Центру, керівників структурних підрозділів;

 

2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

 

3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»;

 

4) результатів внутрішніх розслідувань;

 

5) звіту Уповноваженого перед керівником МРЦ «Південний Буг» .

 

3. Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше 1,5% відсотків загального обсягу робочого часу на півріччя.

 

4. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

 

 

 

XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

 

 

 

         1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

 

         1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

 

         2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

 

         2. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником на працівників МРЦ «Південний Буг» відповідно до норм законодавства про працю.

 

 

 

XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

 

 

 

         1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником МРЦ «Південний Буг» або ознак вчинення працівником МРЦ «Південний Буг» корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це керівника, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

 

У разі надходження повідомлення або виявленняфактів про вчинення Уповноваженим корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, порушення вимог Антикорупційної програми керівник вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

 

2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, керівник зобов’язаний вжити таких заходів:

 

1) протягом 15 днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

 

2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

 

3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

 

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

 

3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 

 Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується керівником.

 

  До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

 

 Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 7 днів.

 

  Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

 

 У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

 

З метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення посадовою особою МРЦ «Південний Буг» корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції за рішенням Керівника, а у разі його відсутності – особи, яка виконує його обов’язки, може бути проведено службове розслідування у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950.

 

   Рішенням щодо проведення службового розслідування визначаються голова комісії з проведення службового розслідування, інші члени комісії, предмет і дата початку та закінчення службового розслідування. Строк службового розслідування не може перевищувати двох місяців.

 

За анонімними повідомленнями службове розслідування проводиться, у разі коли таке повідомлення стосується порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 

 

 

XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

 

 

 

  1. Керівник МРЦ «Південний Буг» забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

 

  2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

 

  1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ «Південний Буг»;

 

 2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

 

 3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

 

 4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, керівником,  а також з діловими партнерами МРЦ «Південний Буг» щодо удосконалення Антикорупційної програми.

 

3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також керівник, працівники МРЦ «Південний Буг».

 

4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає керівнику узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодоїх врахування або відхилення.

 

5. Керівник, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом МРЦ «Південний Буг».

 

У випадках, Уповноважений наполягає на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, керівник у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

 

6. У результаті схвалення пропозицій працівниками (трудовим колективом) МРЦ «Південний Буг» керівник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уповноважена особа з питань

 

запобігання корупції                                                              Т.Ю.  Корнієнко